Lisää EU-osaamista kauppakamarin jäsenyrityksille

Tampereen kauppakamari ja Kreab Helsinki ovat pilotoineet syyskuun alusta asti uudenlaista yhteistyötä, jossa Kreabin vaikuttajaviestinnän asiantuntijat tuovat valiokuntiin ajankohtaisia ja toimialaa koskettavia syötteitä Euroopan unionin lainsäädännöstä.


Tuomas Tierala, Kreab Helsinki.

Yhteistyön tavoitteena on yhtäältä syventää paikallisten yritysten ja toimijoiden näkemystä tulevasta toimintaympäristöstä ja toisaalta hahmottaa, miten EU-säätelyyn voi varautua. Kolmas tavoite on selvittää, miten muutoksiin vaikutetaan.

Yksittäisten yritysten ja kokonaisten toimialojen toimintaympäristö on nykyään säännellympi kuin koskaan ennen. Lisääntyvä lainsäädäntö monimutkaistaa toimialakenttää ja lisää eri sektoreiden välisiä liityntäkohtia. Kansainvälisen kaupan lisääntyessä toimijoiden on hahmotettava kotimaisen ja alueellisen lainsäädäntöympäristönsä lisäksi eurooppalainen ja globaali lainsäädännön viitekehys.

EU-lainsäädäntö on tuonut suomalaisille ja pirkanmaalaisille toimijoille täysin uudenlaisen toimintaympäristön. Säätelyn muutostahti on paikoin jopa henkeäsalpaavaa ja luo yhtäältä suuria investointiepävarmuuksia. Toisaalta nopeat muutokset avaavat valtavia mahdollisuuksia uusille innovaatioille.

Monimutkaistuva lainsäädäntö tulisi aina nähdä julkishallinnon pyrkimyksenä vastata yritysmaailman mahdollistamaan muutokseen. Toisaalta tämä voidaan nähdä lainsäätäjän pyrkimyksenä ohjata yritysmaailmaa tahtomaansa suuntaan. Yritysmaailma ja lainsäätäjä kuitenkin tarvitsevat välilleen aktiivista vuoropuhelua, jotta molemmat toimijat voivat aktiivisesti pyrkiä tukemaan toisiaan ja vastaamaan toistensa asettamiin tavoitteisiin.

Valiokuntien kiireinen syksy

Kauppakamarin ja Kreabin yhteistyössä keskitytään tänä syksynä valiokuntatyöhön. Valiokuntien kokoukset ovatkin alkaneet tehokkaasti.

Finanssivaliokunnan istunnossa syyskuussa käytiin laajasti läpi finanssisektorin kriisinsietoon, resilienssiin, liittyvää kansallista ja tulevaa unionin lainsäädäntöä. Finanssisektorin digitalisaatio, uudet uhkakuvat sekä maksamisen murros ovat aiheuttaneet sektorille merkittäviä muutosvaatimuksia ja samalla lainsäätäjälle uuden haasteen hallinnoida näitä.

ICT-valiokunnassa on käyty läpi EU-komission suurta digipakettia. Paketin tavoite on luoda yhtenäinen ja tasa-arvoinen digimarkkina, jossa luodaan sääntöjä tekoälylle, datan käytölle ja laajasti digimarkkinoille. Keskustelua heräsi niin kyberturvallisuuden, standardoinnin mahdollisuuksista ja haasteista sekä yhteisen eurooppalaisen dataekosysteemi GAIA-X:n tilanteesta.

Kaupan valiokunnassa katseet käännettiin EU:n heinäkuussa julkaisemaan Fit For 55 -ilmastopakettiin ja etenkin sen sisältämään aloitteeseen eurooppalaisen hiilitullimekanismin luomisesta.

Mekanismin ensisijainen tarkoitus on ohjata EU:n ulkopuolisia maita tiukempiin päästötoimiin tasaamalla päästömaksujen suuruutta EU:n ulkorajoilla. Käytännössä alkuvaiheessa mekanismi alkaisi vuodesta 2026 ja koskisi viiden eri tuotesektorin maahantuontia. Maahantuojat joutuisivat maksamaan joko tuotteen lähtömaassa tai viimeistään EU:n rajalla sen hetkisen EU-ETS päästöoikeuden hinnan.

Mekanismi olisi toimiessaan vahva ilmastopolitiikan työkalu, mutta sen voidaan nähdä toimivan myös vahvasti protektionistisena työkaluna, missä eurooppalainen tuotanto ja teollisuus pyritään ohjaamaan takaisin EU:n rajojen sisäpuolelle.

Tulevissa valiokuntien kokouksissa käydään läpi valiokuntien puheenjohtajien ja sihteeristön kanssa sovittuja aiheita EU:n tasolla ja kansallisesta näkökulmasta. Huomiota suunnataan niin ilmastoa kuin liikennettä koskeviin uusiin EU-aloitteisiin.

Valiokunnissa on virinnyt erittäin paljon keskustelua myös osaavan työvoiman saatavuudesta ja maahanmuuton pullonkaulojen helpottamisesta. Vahvana tahtotilana on, että alueen yritysten ja toimijoiden osaamista syvennettäisiin ja saataisiin kuva vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Perinteisen mielikuvan mukaan sääntely otetaan annettuna ja yritysten huoli ja näkökulmat jäävät huomiotta. Kauppakamarin ja Kreabin yhteistyöllä pyritään lisäämään yritysten osaamista tuoda näkemyksiään esiin entistä rohkeammin, jotta lainsäädäntö tukisi yritysten tavoitteita ja toimintaa mahdollisimman hyvin.

Tuomas Tierala
johtava konsultti, partner
Kreab Helsinki

 

Scroll to Top