SÄÄNTELYMUUTOKSIA ETÄYHTIÖKOKOUKSIIN

Johanna Renkola, Asianajotoimisto Roihu Oy.

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2021 työryhmän valmistelemaan osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin muutoksia, jotka helpottaisivat etäosallistumisvaihtoehtojen tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja osuuskuntien kokouksissa sekä sallisivat täysin etänä, ilman kokouspaikkaa pidettävät verkkokokoukset. Olennaisimmat muutosehdotukset koskevat etäkokouksen ja hybridikokouksen sallimista.

Lain uudistustarpeen taustalla on tietoliikenneyhteyksien ja kokouspalveluiden kehitys sekä yhteisöjen tahtotila ja valmiudet näiden palveluiden käyttämiseen. Koronapandemia on ollut myös osaltaan kiihdyttämässä kehityssuuntaa, sillä yhteisöjen kokouksia koskevat väliaikaiset lait ovat lisänneet etäosallistumispalveluiden käyttöä. Toisaalta on otettava huomioon myös se, ettei kaikilla yhteisöjen jäsenillä ole valmiuksia etäosallistumiseen. Näin ollen tarve hybridikokouksille, jossa osa osallistujista on paikan päällä ja osa osallistuu etäyhteydellä, on olemassa.

Sääntelyuudistuksen myötä yhtiöjärjestystä ja osuuskunnan sääntöjä voi muuttaa enemmistöpäätöksellä siten, että kokoukset tulee jatkossa järjestää hybridikokouksina. Lähtökohtana on, että hybridikokouksessa sekä kokouspaikalla että etänä osallistuvien tulee voida käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksessa. Vähintään 30 osakehuoneiston asunto-osakeyhtiössä yhtiökokous on järjestettävä hybridikokouksena, jos vähintään kolme osakkeenomistajaa sitä vaatii.

Hybridikokouksen ohella myös täysin etänä järjestettävä kokous sallittaisiin yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muuttamalla. Lisäksi täydentäviä etäosallistumiskeinoja, kuten ennakkoäänestyksen käyttöä ja mahdollisuutta käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai kokouksen aikana, selvennetään lakimuutoksen myötä. Tämä on tarpeen, sillä useimmiten juuri näihin liittyy epäselvyyksiä.

Lausuntokierros muutosehdotuksista päättyi tammikuussa 2022. Merkittävä enemmistö lausunnonantajista kannatti hybridikokousten ja kokonaan etänä pidettävien kokousten sallimista yhtiöjärjestyksen tai sääntömääräyksen perusteella. Samalla huomattava osa lausunnonantajista katsoi, että täydentävien etäosallistumismahdollisuuksien edellytyksiä tulisi selventää vielä muutosehdotuksessa esitettyä enemmän, jotta vältytään tulkintaepäselvyyksiltä ja epäyhtenäiseltä yhtiökokouskäytännöltä.

Hallituksen esitys tultaneen antamaan eduskunnalle kiireellisenä vielä tämän kevään aikana. Lainmuutosten on tarkoitus astua voimaan heinäkuun alussa 2022, kun nyt voimassa oleva väliaikainen lainsäädäntö etäosallistumista ja etäkokouksia koskien lakkaa.

Johanna Renkola
asianajaja, varatuomari, osakas
Asianajotoimisto Roihu Oy

 

Scroll to Top