Tekoäly bisneksessä – neljä vinkkiä päättäjille


Karri Harju, Monad Oy.

Tekoäly puhuttaa tällä hetkellä kaikenkokoisissa yrityksissä. Erityisesti kielimallit ovat kuuma peruna, vaikka erilaiset älykkäät ratkaisut ovat jo hiipineet moneen toteutukseen kuin huomaamatta.

Tekoälyn valjastaminen liiketoiminnan tueksi merkitsee tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtämistä, hyödyntämiskohteiden tunnistamista omassa yrityksessä sekä pirstaloituneen tiedon kokoamista tietopankiksi, josta tekoälysovellus voi sitä hyödyntää.

Generatiivinen tekoäly on ällistyttänyt kuluneen vuoden ajan ja pystyy varmasti yllättämään tulevinakin vuosina. Generatiivisella tekoälyllä tarkoitetaan tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät luomaan tai generoimaan uutta sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, musiikkia tai videota oppimansa tiedon ja mallien perusteella. Kielimallit ovat niin ikään generatiivisia tekoälyjärjestelmiä, jotka on koulutettu suurilla tietomassoilla ymmärtämään, tuottamaan ja käsittelemään ihmiskieltä.

Tällä hetkellä erilaiset kielimallit mahdollistavat asioita, jotka perinteisillä ohjelmistoratkaisuilla olisivat hyvin työläitä toteuttaa. Tekoäly ei ole kuitenkaan mikään hopealuoti. Toteuttamiskelpoiset ratkaisut tarvitsevat tuekseen oikeaa ohjelmistokehitystä ja ymmärrystä kielimallien sielunelämästä.

Tekoälyn hypellä höystetään tällä hetkellä minkä tahansa tuotteen markkinointia. Ilmassa on havaittavissa samoja piirteitä kuin aikoinaan www-buumissa. Kun liiketoiminnassa halutaan ottaa aidosti tekoälyn hyödyt irti, ei voi vain shoppailla tekoälyllä viritettyjä palveluita. Tekoälyn liiketoimintaa eteenpäin vievät mahdollisuudet täytyy kartoittaa osana yrityksen strategiaa ja luoda puitteet, joilla edistetään tekoälysiirtymää.

Esittelen seuraavaksi neljä näkökulmaa, jotka päättäjän kannattaa huomioida tekoälyratkaisuja harkitessaan.

1. Rakenna tekoälystrategia tarpeista, älä unelmista

On komeaa sanoa, että meillä on parhaat ratkaisut käytössä ja kaikki toimii tekoälyn voimalla. Puheen sijaan on hyvä ottaa maalaisjärki käyttöön ja raamittaa suuntaa mihin ollaan menossa ja mikä on kannattavaa.

Hyvä ratkaisu ei tule annettuna AI-propellipäältä. On tärkeää kartoittaa, mitä teknologian valjastamisella saavutetaan. Onko nykyisessä organisaation toiminnassa – esimerkiksi myynnissä, varastonhallinnassa, asiakaspalvelussa tai muussa liiketoiminnan osa-alueessa – kipupisteitä, joissa toimintaa voisi kehittää?

Tavoitteiksi on hyvä asettaa keskeisten asioiden parantaminen, kuten tehokkuuden kasvattaminen, kustannusten vähentäminen tai asiakaskokemuksen parantaminen. Määrittely auttaa yritystä valitsemaan oikeat tekoälyratkaisut ja keskittymään teemoihin, jotka voivat tuottaa suurimman lisäarvon.

Osallistamalla työntekijöitä ja sidosryhmiä mukaan keskusteluun saadaan yleensä esiin selkeitä ongelmakohtia tai resurssisyöppöjä. Käytännössä ne ovat työvaiheita, jotka tällä hetkellä ovat työläitä ja aikaa vieviä sekä vaativat käsityötä. Niiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen ovat jo selkeitä askelia kohti timanttista ja yrityksellesi sopivaa tekoälyratkaisua.

On hyvä tarkastella asioita myös taloudellisesta näkökulmasta. Missä mitassa yritys on valmis investoimaan älykkäisiin ratkaisuihin, ja millaista tulosta niiltä odotetaan?

2. Valmistaudu tekoälyn tuomaan kulttuurinmuutokseen
Tekoälysiirtymä tuo mukanaan organisaatiomuutoksen. Henkilöstön on oltava valmis uusiin työtapoihin ja -rooleihin. Ei ole tavatonta, että tekoäly nähdään mörkönä, joka vie työt. Toisaalta se voidaan puheissa nostaa ratkaisuksi aivan kaikkeen. Monenlaiset pelot ja toiveet voivat heijastua tekoälyn käyttöönottoon ja luoda epärealistisia odotuksia aina työntekijöistä johtoon saakka.

Pk-yrityksen on koulutettava työntekijöitään tekoälytekniikoiden käytössä ja ymmärtämisessä, olipa kyseessä mittava organisaatioille räätälöity järjestelmä tai yksittäinen työkalu, jolla helpotetaan vaikkapa asiakaspalvelun työtä.

Muutosjohtamisen avulla varmistetaan, että henkilöstö omaksuu uudet teknologiat positiivisesti ja näkee ne mahdollisuutena oman työnsä kehittämisessä. Oikealla mindsetillä ja jo pienelläkin koulutuksella tekoäly asettuu osaksi organisaatiota suhteellisen kivuttomasti.

3. Sinä voit olla valmis, entä datasi?

Älykkään ratkaisun polttoaine on tieto. Parhainkaan algoritmi ei voi toimia yrityksesi parhaaksi, jos sillä ei ole dataa käsiteltävänään tai datan laatu on huono. Matalalla tasolla kyse voi olla suoraan datan käsittelystä, kuten ohjelmistoautomaatiosta, ennustamisesta, hakualgoritmeista tai IoT-laitteiden datan keruusta. Dataa analysoimalla voidaan havaita poikkeamia tai trendejä, jotka tukevat yrityksen asiantuntijoiden päätöksentekoa.

ChatGTP ja vastaavat kielen prosessointiin erikoistuneet kielimallit mahdollistavat kielen kontekstien ymmärtämisen ja käsittelyn. Tällöin yrityksen omaa järjestelmää opetetaan organisaation datalla, jolloin sen avulla voidaan esimerkiksi analysoida asiakaspalautetta ja luoda erilaisia kysymys-vastaus-ratkaisuja. Myös toimenpiteiden automatisointi on mahdollista asiakaspalautteen kontekstin ja sisällön pohjalta. Lisäksi aiemmin laajalle pirstaloitunut tieto voidaan koota helposti käsiteltäviksi tietopankeiksi.

Kun tehokkaan tekoälyn myllynkivet jauhavat, mukana ei saa olla akanoita. Toteutuksen kivijalka onkin laadukas ja luotettava data. Yrityksen on varmistettava, että tekoälyn käyttämä data on ajantasaista, täsmällistä ja asianmukaisesti tallennettua esimerkiksi integroidulle data-alustalle.

Data-alusta ei ole pelkkä tietovarasto, vaan monipuolinen tietolähteiden yhteenliittymä. Sen avulla eri yrityksen järjestelmien, avointen tietolähteiden ja IoT-laitteiden tuottama data on varastoitu fiksusti, hallittu keskitetysti ja datan laatu sekä tietoturva on varmistettu. Alusta hyödyttää välittömästi myös esimerkiksi Business Intelligence -työkalujen käyttäjiä.

4. Yhteistyöllä vakautta huomiselle

Pk-yrityksen on hyödyllistä etsiä yhteistyökumppaneita ja rakentaa omaa tekoälysiirtymää tukevaa ekosysteemiään. Yhteistyö teknologiatoimittajien, muiden oman alan yritysten sekä oppilaitosten kanssa antavat mahdollisuuksia resurssien ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen sekä uusien ideoiden synnyttämiseen.

Yhteistyö voi auttaa yritystä pysymään ajan tasalla tekoälytekniikoiden kehityksessä ja hyödyntämään niitä tehokkaasti juuri oman liiketoiminnan vaatimalla tavalla. Kuten sanonta sanoo, kysyvä ei tieltä eksy – varsinkaan kun on kyse näin merkittävästä murroksesta.

Karri Harju
markkinointipäällikkö, Monad
Oy
Tekoälyn fanittaja ja markkinointipäällikkö, joka jättää koodaamisen asiantuntijoille.

 

Scroll to Top