Boreo tukee omistamiaan yhtiöitä kasvussa


Boreon konsernin tiimi. Yritysostoista vastaava Jesse Petäjä on takarivissä kolmas oikealta.

Pääomasijoittajien strategiana on usein nopea arvonkasvatus ja myynti. Boreo Oyj toimii toisin. Se haluaa kestävää talouskasvua pitkässä juoksussa.

Pääomasijoittajien rooli suomalaisessa yrityskentässä on viime vuosina vahvistunut monella toimialalla. Strategiana on yleensä luoda kasvua ostamalla ja liittämällä yhteen saman alan yrityksiä kolmen–viiden vuoden ajan, jonka jälkeen arvonnousu realisoidaan myymällä yritys eteenpäin.

Boreon strategia on erilainen. Se on vakaa, pitkän aikavälin omistaja, jonka tärkein tavoite on kestävä tuloskasvu pitkässä juoksussa. Boreon aikomuksena ei ole myydä omistamiaan yrityksiä, vaan toimia pitkäjänteisesti niiden pysyvänä omistajana.

Boreon historia ulottuu 1960-luvulle, jolloin yhtiö perustettiin nimellä Yleiselektroniikka. Yhtiö listautui Oyj:nä Nasdaq Helsingin päälistalle vuonna 1988.

Vuoden 2019 lopussa Boreon nykyinen pääomistaja, Simon Hallqvistin omistama Preato Capital osti enemmistöosuuden yhtiöstä ajatuksena lähteä kehittämään Yleiselektroniikasta nykyisenkaltaista pk-sektorin yritysten pitkäjänteistä omistajayhtiötä. Preato Capital omistaa edelleen noin 71 prosenttia yhtiön osakekannasta Hallqvistin toimiessa yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Boreon liiketoimintamalli on ns. ”compounder-liiketoimintamalli”, joka mediassa on usein suomennettu muotoon ”sarjayhdistelijä”. Suomenkielistä käännöstä käytetään useassa asiayhteydessä, ja se voi helposti aiheuttaa sekaannusta muiden yritysostovetoisten yhtiöiden liiketoiminnan kanssa. Ajatuksena ei niinkään ole ostaa ja yhdistellä yrityksiä toisiinsa, vaan luoda arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä valittujen liiketoiminta-alueiden pieniä ja keskisuuria itsenäisiä yrityksiä pitkällä aikavälillä.

– Hajautetun organisaatiomallimme mukaisesti ostamamme yritykset jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhtiöinä. Boreo tarjoaa niille osaamistaan muun muassa rahoitukseen, henkilöstöasioihin ja tapauskohtaisesti markkinointiin liittyvissä asioissa. Tuemme yrityksiä niiden strategiatyössä, investoinneissa, yrityskaupoissa sekä liiketoiminnan ja henkilöstön kehityksessä, mutta emme puutu itse liiketoiminnan johtamiseen. Siinä yrityksillä itsellään ja niiden johtohenkilöillä on paras osaaminen, kertoo Boreon yrityskaupoista vastaava Jesse Petäjä.

– Boreon nykyisen strategian alkutaipaleella haimme tasapainoa perinteisemmän konsernimallin ja yhtiöiden itsenäisyyden kanssa. Totesimme kuitenkin melko pian, että on parempi antaa yrityksille vapaammat kädet kehittää itsenäisesti liiketoimintaansa kohti yhteisesti sovittuja tavoitteita Boreon toimiessa vakaana ja tukea tarjoavana omistajana. Hallinnollisesti tämä tarkoittaa, että yhtiöille laaditaan strategiset suunnitelmat, joiden toteutusta seurataan hyvin kevyellä kuukausiraportoinnilla sekä toimivan johdon ja liiketoiminta-alueen johtajien säännöllisillä palavereilla.

Ostettaville yhtiöille tarkat kriteerit

Boreo on vuoden 2020 jälkeen tehnyt liki 20 yritysostoa. Itsenäiset yritykset toimivat tällä hetkellä kolmen valitun liiketoiminta-alueen eli elektroniikan, teknisen kaupan ja raskaan kaluston parissa. Liikevaihdollisesti suurin on elektroniikan liiketoiminta-alue noin 62 miljoonan euron liikevaihdollaan. Teknisen kaupan yritysten liikevaihto nousee yhteensä noin 53 miljoonaan ja raskaan kaluston noin 42 miljoonaan. Muut liiketoiminnot tuovat noin viisi miljoonaa euroa Boreon liikevaihdosta. Työntekijöitä Boreolla on yli 300 seitsemässä eri maassa, pääasiassa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

– Etsimme jatkuvasti uusia toimintamalliimme sopivia yrityksiä ja keskusteluja on useimmin käynnissä kymmenittäin. Joskus ne päättyvät muutaman tapaamisen jälkeen, joskus taas keskusteluja voidaan jatkaa pitkäänkin ennen ratkaisuja, Jesse Petäjä kertoo.

Boreo etsii ennen kaikkea perusteollisuuden ympärillä toimivia pääomakeveitä B2B-yrityksiä, joilla on vahva kassavirtaprofiili, kannattava tuloshistoria pidemmältä aikaväliltä sekä johto, joka sopii yhteen Boreon toimintatavan kanssa.

– Yksinkertaistettuna ostamme ja hankimme erinomaisia yrittäjämäisiä yhtiöitä, jotka ovat kannattavia ja tuottavat kassavirtaa. Taloudellinen ennustettavuus on tärkeä kriteeri.

– Emme osta yritystä, jossa omistajayrittäjä poistuu kuvioista ”päivänä yksi” kaupan jälkeen. Yritystemme ihmiset ovat toimintamallimme keskiössä. Etsimme yrittäjiä ja johtohenkilöitä, jotka haluavat jatkaa yrityksen kehittämistä pitkäjänteisesti vielä kaupan jälkeenkin. Mikäli yrittäjän toiveena on esimerkiksi eläköityminen, laadimme yhdessä toimintasuunnitelman siirtymävaiheesta ja jatkajan kouluttamisesta. Mieluiten hänet löydetään ostettavan yhtiön sisältä. Usein yrityskaupassa on kyseessä yrittäjien elämäntyö ja he kokevat tärkeänä, että yhtiö jatkaa toimintaansa menestyksekkäästi myös omistajanvaihdon jälkeen, Petäjä toteaa.

Konserniedut kasvua tukemassa

Boreo kannustaa ostamiaan yrityksiä kasvuinvestointeihin.

– Yritykset voivat hyötyä suuremman konsernin skaalaeduista, kun uudelleensijoitamme pääomia omistamiimme yhtiöihin ja uusiin yritysostoihin. Konsernina olemme tukeneet muun muassa toimitilatarpeissa olleita yrityksiä rakennuttamalla kiinteistöjä, joihin on sijoittunut useampia omistamiamme yrityksiä. Ne ovat päässeet suunnitteluvaiheessa vaikuttamaan ratkaisuihin omien tarpeidensa pohjalta, Jesse Petäjä kertoo.

Yksi tällainen hanke on esimerkiksi Pirkkalassa, jossa Yleiselektroniikka, Machinery ja Milcon toimivat tätä nykyä samassa kiinteistössä. Vastaavantyyppinen hanke toteutettiin myös Vantaalla.

– Konsernihyötyjä yritykset saavat myös toisilta oppimisen kautta. Parhaita käytäntöjä jaetaan ja hyödynnetään omistamiemme yritysten välillä. Konserni voi myös tarjota sisäisiä uramahdollisuuksia päteville ja motivoituneille henkilöille.

Boreon fokuksessa on tuloskasvu ja pääoman tuoton kehitys. Keskimääräisen vuotuisen operatiivisen liiketuloksen kasvutavoitteeksi on asetettu 15 prosenttia. Esimerkiksi vuonna 2021 se oli 21 prosenttia, euroissa 8,7 miljoonaa euroa. Myös sijoitetun pääoman tuottotavoite on samainen 15 prosenttia. Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökatteeseen halutaan pitää maksimissaan kaksin–kolminkertaisena. Tavoitteena on myös vuosittain kasvattaa osakekohtaista osinkoa pääoman allokoinnin prioriteetit huomioiden.

Teksti: Jari Runsas


Boreo hyödyntää suuremman konsernin skaalaetuja sijoittamalla pääomia omistamiinsa yhtiöihin ja uusiin yritysostoihin. Pirkkalaan Boreo rakennutti toimitilat samaan kiinteistöön kolmelle omistamalleen yhtiölle.

 

Scroll to Top