Koronavirus force majeure -esteenä


Partner Jussi Lampinen ja lawyer Ida Koskinen, Asianajotoimisto Merkurius Oy.

Uusi koronavirus SARS-CoV-2 (”koronavirus”) ja sen aiheuttama pandemiaksi muuttunut tauti COVID-19 on aiheuttanut kysymyksiä sopimusjuristeille. Onko koronavirus ylivoimainen este eli niin sanottu force majeure? Kuka siihen voi vedota? Mitä tästä aiheutuu?

Lue ensin sopimus. Useissa sopimuksissa on force majeure -lauseke. Tällöin lausekkeen sanamuoto ratkaisee: sopijapuolilla on sopimusvapaus, ja sovittuja sopimusehtoja tulee noudattaa. Tavanomaisesti ylivoimaiselta esteeltä edellytetään sopimuksessa, että (i) este on ennakoimaton ja (ii) sopijapuolen kontrollipiirin ulkopuolella ja että (iii) sopijapuoli ei voi kohtuudella välttää tai voittaa estettä. Sanamuodon lisäksi vaikuttaa siis luonnollisesti se, miten koronavirus sopimussuoritukseen vaikuttaa. Näin ollen kunkin sopimuksen osalta vastaukset edellyttävät aina sopimuksen tapauskohtaista tulkintaa.

Lakiin ja oikeusperiaatteisiin perustuva force majeure. Vaikka sopimuksessa ei olisi force majeure -lauseketta, edellä kuvattu force majeure -periaate on voimassa yleisenä oikeusperiaatteena ja esiintyy monessa kohtaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi kauppalain 27 § ja kansainvälisen kauppalain 79 § vapauttaa myyjän viivästykseen liittyvästä vahingonkorvausvastuusta, mikäli viivästys aiheutuu myyjän kontrollipiirin ulkopuolella olevasta ennakoimattomasta ja ylivoimaisesta esteestä.

Force majeuren rima on hyvin korkealla. Sekä kotimaisessa että kansainvälisessä oikeuskäytännössä rima ylivoimaisen esteen täyttymiselle on ollut hyvin korkealla. Hieman lisääntynyt suoritusvaikeus tai kohonnut kustannustaso ei vielä täytä ylivoimaisen esteen vaatimusta. Esimerkiksi tietoliikennehäiriö (KKO 1989:98) tai viranomaisen määräämä lentokonetyypin lentokielto (KKO 1985-II-86) eivät täyttäneet ylivoimaisen esteen vaatimusta. Niin ikään markkinahintojen lasku (Belgia, Rechtbank van Koophandel Hasselt, Vital Berry Marketing NV v. Dira-Frost NV) tai tuotteiden hankintakustannusten odottamaton nousu (OLG Hamburg, 410 O 21/95) eivät ylittäneet vaadittua force majeure -kynnystä. Jos koronavirus haittaa sopimussuoritustasi, älä suoraan oleta, että force majeure -kortti pelastaa tilanteen. Toki tämäkin kortti kannattaa pelata, ja kannattaa myös yrittää sopia tilanteesta tilaajan kanssa. Samalla on kuitenkin syytä tiedostaa, että tiukan paikan tullen rima on ja pysyy korkealla. Vastaavasti ei liene syytä turhan helposti hyväksyä jokaista oman sopijakumppanin tekemää ilmoitusta ylivoimaisesta esteestä.

Ei yleensä vaikutusta rahanmaksuvelvollisuuteen. Koronavirus force majeure -esteenä ei pääsääntöisesti vapauta tilaajaa maksuvelvollisuudesta. Koronavirus sinänsä ei tee maksusuorituksen tekemistä mahdottomaksi. Se, että tilaaja ei enää tarvitse tilaamaansa tavaraa tai palvelua, ei oikeuta tilaajaa peruttamaan sitovaa tilausta. Näin ei ole siinäkään tapauksessa, että ostotarpeen poistuminen johtuisi koronaviruksesta. Tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa tilaajan kannalta kohtuutonta sopimusta saatettaisiin sovitella (OikTL 36 §), mutta myös kynnys sovitteluun erityisesti yritysten välisissä sopimuksissa on korkealla. Toimittajan ei kannata siis liian helposti hyväksyä tilaajan ilmoitusta siitä, että tilaaja peruuttaa kaikki tilauksensa force majeuren perusteella. Tilanne on toki toinen, jos tilaaja on pidättänyt ostosopimuksessa itsellään vapaan tilausten peruuttamisoikeuden tai toimittaja joutuu kaupallisista syistä taipumaan tilaajan tahtoon.

Vaikutukset vaihtelevat. Force majeure -esteen vaikutukset vaihtelevat, joten lue sopimus tai soveltuva lainkohta. Tavanomaisesti sopimuksessa olevan force majeure -ehdon perusteella toimittaja saa esteen vaikutuksen verran lisää suoritusaikaa. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta lisäkorvaukseen. Sen sijaan esimerkiksi kauppalain 27 §:n perusteella myyjä ei saa force majeure -tilanteessakaan lisää toimitusaikaa; myyjä ainoastaan vapautuu viivästykseen liittyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Harkitse erillistä koronaehtoa uusiin tarjouksiin ja sopimuksiin. Ylivoimaiselta esteeltä edellytetään, että se on ennakoimaton sinä hetkenä, kun tarjous annetaan tai sopimus allekirjoitetaan. On hyvä huomioida, että koronavirus ei liene enää ylivoimainen este suhteessa uusiin tarjouksiin ja sopimuksiin, koska koronaan liittyvä riski on jo tällä hetkellä kaikkien tiedossa. Näin ollen toimittajan on syytä lisätä uusiin tarjouksiin ja sopimuksiin erillinen koronaehto, jossa toimittaja esimerkiksi varaa oikeuden toimitusajan pidentämiseen koronaviruksesta johtuvista syistä.

Jussi Lampinen
Partner

Ida Koskinen
Lawyer
Asianajotoimisto Merkurius Oy

 

Scroll to Top