Edessä sukupolvenvaihdos? Aloita ajoissa!


Veroasiantuntija Jouko Rekola ja varatuomari Risto Saloranta, Ernst & Young Oy.

Mikä on tärkein asia sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa?

Tärkeintä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on, että se tehdään huolellisesti ja aloitetaan riittävän varhain. Riittävän ajoissa ja huolellisesti suunnittelu sukupolvenvaihdos varmistaa sen, että lopputulos on paras mahdollinen ja että siinä toteutuvat sekä luopujan että jatkajan tavoitteet ja toiveet sukupolvenvaihdoksen suhteen. Tavanomainen lahjoitus tai osakekauppa on mahdollista toteuttaa nopeallakin aikataululla, mutta usein aluksi yksinkertaiselta vaikuttaviin toimiin liittyy todellisuudessa seikkoja, jotka vaativat erityisasiantuntemusta, kuten esimerkiksi arvostuskysymykset. Jos sukupolvenvaihdoksen yhteydessä myös yritysrakennetta halutaan järjestellä joko rahoituksellisista tai muista syistä, tulee sukupolvenvaihdokseen varata aikaa järjestelytavasta riippuen jopa vuosiakin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sukupolvenvaihdosprosessi vie siis tyypillisesti useita kuukausia, jopa vuosia. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ei voi suinkaan aloittaa liian aikaisin, mutta liian myöhään kylläkin ja valitettavan usein näin myös tapahtuu.

Usein sukupolvenvaihdoksissa tarkastellaan juridisia ja verotuksellisia seikkoja erikseen, mutta tärkeämpää olisi harkita näitä seikkoja yhdessä. Erityisesti sukupolvenvaihdoksia suunniteltaessa on myös muistettava huomioida suunnitellun järjestelyn vaikutukset itse yritykseen. Liian usein törmätään siihen, että tarkastelu on rajoittunut ainoastaan yhden osapuolen näkökulmaan. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaankin, kun punnitaan eri vaihtoehtoja kokonaisuutena ja niin, että siinä tulee huomioiduksi kaikki näkökulmat, eli luopujan, jatkajan ja yrityksen näkökulmat.

Sukupolvenvaihdokseen liittyy verotuksen ja yhtiöoikeuden lisäksi myös muita oikeudellisia kysymyksiä, kuten perhe- ja perintöoikeuden tarkastelua, jäämistösuunnitteluelementtejä ja muitakin yksityiskohtia. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu vaatiikin laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä ja yksityiskohtien hiomista, joissa osaavan vero- ja lakiasiantuntijan tuki korostuu.

Edelleen on tarpeen huomata, että hyvin suunniteltu ja toteutettu sukupolvenvaihdos on kaikkea muuta kuin pelkkää verotusta ja juridiikkaa, siihen sisältyy olennaisena osana taloudellisia, rahoituksellisia ja arvostuskysymyksiä ja filosofiaakin merkittävässä määrin.
Hyvällä suunnittelulla ja asiantuntijan avulla vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja varmistetaan, että kaikki näkökulmat tulee otettua huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hyvä suunnittelu ja eri vaihtoehtojen läpikäynti varmistaa, että sukupolvenvaihdos käytännössä myös toteutuu.

Minkälaisia riskejä liittyy sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen?

Merkittävimmät riskit sukupolvenvaihdoksessa liittyvät yleensä yllättäviin veroseuraamuksiin. Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien verohuojennusmahdollisuuksien ja ylipäätään kaikkien verovaikutusten huono hallinta tai oikeus- ja verotuskäytännön puutteellinen tuntemus saattaa aiheuttaa ikäviä yllätyksiä, jotka voivat jopa vaarantaa koko yritystoiminnan. Myös arvostukseen liittyvät kysymykset ovat usein monimutkaisia, mutta hyvin suunniteltuina arvostukseenkin liittyy mahdollisuuksia, riippuen siitä, mitä osapuolet haluavat. Myös rahoitus on yksi olennaisimmista sukupolvenvaihdoksen kompastuskivistä. Sukupolvenvaihdosten rahoittaminen onkin usein yksi tärkeimmistä yksittäisistä seikoista, joka vaikuttaa siihen, mikä eri toteuttamisvaihtoehdoista lopulta valikoituu lopulliseksi toteuttamisvaihtoehdoksi.

Sukupolvenvaihdokseen liittyy usein myös suuria tunteita ja tietenkin luopumisen tuskaa. Aina asioista ei ehditä sopia tai keskustella, vaan sukupolvenvaihdos voi tulla eteen yllättäen esimerkiksi yrittäjän menehtymisen myötä. Sen vuoksi on tärkeää, että asioista keskustellaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja suunnitellaan itse vaihdosta muutamia vuosiakin eteenpäin. Sukupolvenvaihdosta ei tarvitse suinkaan toteuttaa siten, että luopuja luopuu omistuksesta yhdellä kertaa täydellisesti, vaan erinomainen tapa aloittaa prosessi on edetä vähän kerrallaan. Vaiheittainen sukupolvenvaihdos varmistaa myös sen, että yritystoiminta voi jatkua häiriöttömästi ja se ikään kuin omalta osaltaan myös mahdollistaa jatkajan ”harjoitella” yrittäjyyttä, mutta se ei kuitenkaan pakota täydellisen yrittäjävastuun ottamista heti ja kuin ”veitsellä leikaten”. Luopujan näkökulmasta vaiheittainen sukupolvenvaihdos usein alentaa luopumisen tuskaa ja helpottaa päätöksentekoa.

Sukupolvenvaihdoksen mahdollisuudet?

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelun työkalupakkiin kuuluu muun muassa seuraavia työkaluja: testamentit, yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, sukupolvenvaihdokseen valmistautumiseen liittyvät yritysjärjestelyt ja rahoitusjärjestelyt.

Ajoittain törmää siihen, että esimerkiksi lahjakirjoissa tai testamentissa on käytetty netistä löydettyä ns. valmispohjaa. On hyvä muistaa, että malliasiakirjat ovat harvoin monistettavissa siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvat kuhunkin käsillä olevaan tilanteeseen. Järjestelyissä on usein sellaisia erityispiirteitä, jotka täytyy muotoilla asiakirjoihin tapauskohtaisesti. Jos asiakirjat on laadittu huolimattomasti tai puutteellisesti, voi osapuolien välille myöhemmin nousta erimielisyyksiä ja huolimattomasti toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta saattaa aiheutua epätoivottuja veroseuraamuksia tai ylipäätään ennakoimattomia veroja. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on myös tärkeää tunnistaa perhe- ja perintöoikeudelliset suhteet ja niiden vaikutus.

Sukupolvenvaihdosta ei kannata jäädä pohtimaan liian pitkään itsekseen, vaan ottaa rohkeasti ensi askeleena yhteyttä asiantuntijaan itselle, jatkajalle ja yrityksellekin parhaan mahdollisen toteuttamismallin löytämiseksi.

Jouko Rekola
Director, veroasiantuntija

Risto Saloranta
Varatuomari, Associate Partner, lakimies, VT

Jouko Rekola on työskennellyt veroasiantuntijana yli 30 vuoden ajan erikoisalanaan yritysverotus ja omistajayrittäjien veroasiat. Risto Saloranta on työskennellyt asianajajana ja lakimiehenä yritysjuridiikkaa hoitaen yli 25 vuoden ajan. He ovat olleet asiantuntijoina mukana lukuisissa onnistuneissa sukupolvenvaihdoksissa ja muissa omistajastrategiatoimeksiannoissa.

 

Scroll to Top