Näin turvaat selustasi osakeyhtiön hallitustyössä


Jani Hovila, Asianajotoimisto Alfa Oy

Yrityksen hallituksen jäsen joutuu tekemään ratkaisuja, joilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Erityisen haasteen näille ratkaisuille on tuonut korona-pandemia, jolla on erinäisiä vaikutuksia sekä yrityksen että sen asiakkaiden liiketoimintaan ja maksukykyyn.

Vaikka hallituksen päätökset valmisteltaisiin hyvin, saattavat tehdyt ratkaisut jälkikäteen osoittautua huonoiksi tai kannattamattomiksi. Yrityksen johtohenkilö ei yleensä joudu vastuuseen kovin helposti, mutta joskus tämänkin vastuun realisoituminen on mahdollista. Hallituksen jäsen voi joutua vastuuseen jopa henkilökohtaisella omaisuudellaan. Lisäksi on huomioitava, että perusteetonkin korvausvaatimus aiheuttaa paljon ajanhukkaa ja ylimääräisiä kuluja.

Hallituksessa tulee toimia huolellisesti

Osakeyhtiölain 1 luvun 8 §:ssä on nimenomainen säännös johdon huolellisuusvelvoitteesta. Säännöksen mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Säännöksessä asetetun velvoitteen rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvastuun kuitenkin ainoastaan suhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenen huolellisuusvelvoitteen noudattamista arvioidaan liiketoimintapäätösperiaatetta (”business judgement rule”) soveltamalla. Periaatteen mukaan korvausvastuuta ei synny, jos yhtiölle jälkikäteen tappiolliseksi osoittautunut liiketoimi perustui hallituksen olosuhteisiin nähden asianmukaiseen harkintaan ja selvitykseen. Kysymys on tältä osin aina kokonaisarviosta.

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuus

Osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus voi konkretisoitua paitsi yhtiötä, myös osakkeenomistajaa tai muuta henkilöä, kuten velkojaa kohtaan. Yhtiön, osakkeenomistajien ja velkojien tulee voida luottaa siihen, että hallitus huolehtii sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä.

Osakeyhtiön hallitukseen kuuluva henkilö on lain mukaan velvollinen korvaamaan yhtiön ulkopuolisille, kuten velkojille, aiheuttamansa vahingon vain, jos vahinko aiheutui rikkomalla yhtiöjärjestystä tai muuta osakeyhtiölain säännöstä kuin edellä mainittua yleistä huolellisuusvelvoitetta. Korvausvastuu on siis tältä osin rajoitetumpi.

Suhtaudu lähipiiriliiketoimiin varoen

Hallituksen jäsenen tulee suhtautua lähipiiriliiketoimiin varoen, vaikka niitä ei laissa ole sinällään kielletty. Lähipiirillä tarkoitetaan yhtiötä lähellä olevia henkilöitä ja oikeushenkilöitä. Lähipiiriliiketoimia koskevat sekä markkinaehtoisuuden että hyväksyttävän liiketaloudellisen perusteen vaatimukset.

Jos hallituksen jäsen aiheuttaa vahinkoa toimimalla lähipiiriläisen hyväksi, hallituksen jäsenen katsotaan lähtökohtaisesti aiheuttaneen vahingon huolimattomuudesta ellei toisin osoiteta. Mikäli hallituksen toiminnassa olisi esimerkiksi edistetty omaa etua yhtiön edun kustannuksella, kuten käytetty varoja omiin henkilökohtaisiin menoihin tai maksettu omassa määräysvallassa olevalle toiselle yhtiölle vastikkeettomia rahansiirtoja, tuottamusolettamaa on vaikea kumota.

Toiminnan jatkaminen tappiollisessa tilanteessa

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö saa jatkaa toimintaansa, vaikka se olisi tappiollista. Osakeyhtiön yleisen varallisuusaseman heikentyminen ei lähtökohtaisesti ole sellaista vahinkoa, jonka hallituksen jäsen olisi velvollinen korvaamaan. Osakeyhtiön toimintaan kuuluu lähtökohtaisesti tietty riskinotto, ja tällaisten riskien realisoituminen voi aiheuttaa yhtiölle taloudellisia menetyksiä.

Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n mukaan tehtävä viipymättä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Koska velvoite sinällään on yksiselitteinen, velvoitteen mahdollinen rikkominen on usein suhteellisen helppoa näyttää jälkikäteen toteen.

Jos hallituksen jäsen on rikkonut ilmoitusvelvollisuutta koskevaa säännöstä, velkoja voi vedota siihen, että hän olisi voinut ottaa yhtiön taloudellisen tilanteen huomioon luottosuhdetta koskevassa päätöksenteossaan, jos ilmoitus olisi annettu.

Maksukyvyttömyystilanteen osalta tulee edelleen huolehtia siitä, ettei yhtiön toiminnassa suosita tiettyjä velkojia muiden kustannuksella. Velkojan suosinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa maksukyvytön yhtiö maksaa velan ennenaikaisesti pois tilanteessa, jossa maksu ei ole tavanomainen. Vastaavia velallisen epärehellisyyksiä ovat esimerkiksi omaisuuden lahjoittaminen ilman hyväksyttävää syytä, omaisuuden hävittäminen tai siirtäminen ulkomaille. Tällaisista teoista voi seurata rikosoikeudellinen vastuu, minkä lisäksi rikoksen kohteena olevat varat voidaan peräyttää konkurssipesään.

Kuinka varaudut riskeihin

Paras tapa välttää ongelmat on toimia huolellisesti ja perehtyä asianmukaisesti päätettävänä oleviin asioihin. Lisäksi eri mieltä ollessa tulee huolehtia siitä, että hallituksen jäsenen eriävä mielipide tulee myös kirjatuksi pöytäkirjaan. Osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:n mukaan hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Eriävä mielipide tulee ilmoittaa kokouksessa käsiteltävän asian yhteydessä. Vain näin menettelemällä hallituksen turvaa selustansa asianmukaisesti.

Korvausvaatimuksiin on mahdollista varautua myös ottamalla yrityksen johdolle suunnattu vastuuvakuutus. Vakuutuksesta korvataan tyypillisesti vahinkoja, joita henkilö on aiheuttanut toimiessaan yhtiön johdossa ja joista he ovat lain mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa. Vakuutuksen voi ottaa yhtiö, mutta niin halutessaan myös hallituksen jäsen itse. Ennen vakuutuksen ottamista on suoriteltavaa perehtyä eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehtoihin ja vertailla niitä.

Yllä oleva teksti on tarkoitettu vain aihepiiriä valaisevaksi yleisluontoiseksi kirjoitukseksi. Kirjoitus ei kata kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja, eikä sitä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi tai toimintaohjeeksi

Jani Hovila
osakas, asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Alfa Oy

Kirjoittaja on toiminut hallituksen jäsenenä myös Mäntänvuoren Terveys Oy:ssä, Jämsän Terveys Oy:ssä, Kolmostien Terveys Oy:ssä, Kuusiolinna Terveys Oy:ssä, Jokilaakson Terveys Oy:ssä, Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n Tampereen osastossa sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä

 

Scroll to Top