Koronatuet ja avustukset kirjanpidossa ja verotuksessa


HT Markus Hietaniemi, Grant Thornton Finland.

Koronan vuoksi valtio, kaupungit ja kunnat ovat suunnanneet yrityksille ja yrittäjille erilaisia tukimuotoja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Miten näitä eri tukimuotoja käsitellään kirjanpidollisesti ja verotuksellisesti?

Erilaisia tukimuotoja

Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa
ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta
aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä (tilanneanalyysi/kehittämistoimet)

Yksinyrittäjien tuki: Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle
Valtionkonttori: Yritysten kustannustuki

Kirjanpitokäsittely

Kirjanpidossa saadut tuet ja rahalliset avustukset tuloutetaan lähtökohtaisesti liiketoiminnan muina tuottoina. Jos tuen tai avustuksen kohteena olevia kehittämiskuluja aktivoidaan taseeseen, tulee aktivointia vastaava osuus tuista tai avustuksista kirjata lähtökohtaisesti aktivoitavien kulujen oikaisuna.

Bruttokirjausperiaate, jossa saatu avustus kirjataan siirtovelkoihin ja tuloutetaan aktivoidun kehittämishankeen vaikutusaikana, on KILAn yleisohjeen (16.10.2007) mukaan myös hyvän kirjanpitotavan mukainen.

Kirjanpitolain 5:8§:n mukaisesti kehittämismenot saa aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena, ja poistaa vaikutusaikanaan, enintään kymmenessä vuodessa. Huomioitava on myös aktivoitujen kehittämismenojen rajoite varojen jakoon liittyen.

Yrityksien saamissa tukien rahoituspäätöksissä tai tukiehdoissa on määritelty tuen tai avustusten ajanjakso, jolloin se on käytettävä tai tukeen hyväksyttyjen kustannusten on synnyttävä. Tällöin saadun tuen tai avustuksen tulouttamisessa tulee huomioida syntyneiden kustannusten ja päätöksessä hyväksyttyjen enimmäiskustannusten suhde ja jaksottaa tuki tai avustus samassa suhteessa tilikaudelle tuotoksi.

Yrityksien saamissa rahoituspäätöksissä on usein myös määritelty ehdot siitä, että myönnettävään tukeen hyväksyttäviä kustannuksia on seurattava kirjanpidossa yksilöidysti ja niiden yhteys pitää voida todentaa kirjanpitoon. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi perustamalla kirjapitoon erillinen projektiseuranta kirjausketjun todentamiseksi. Rahoitusehdoista on aina tarkistettava kirjanpidolle asetetut vaatimukset ja toimittava niiden mukaisesti.

Verotus

Saadut tuet ja avustukset ovat saajalleen EVL 4§: n mukaisesti verotettavaa tuloa ja jaksotetaan sen verovuoden tulona, jonka aikana ne on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuna (EVL 19§). Sellaiset kohdennetut koronatuet ja avustukset, joiden saaminen edellyttää kustannusten syntymistä, tulee jaksottaa syntyvien kustannuksien suhteessa eri verovuosille.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverolain 79§:n mukaisesti veron perusteeseen luetaan suoraan tavaran tai palvelun hintaan liittyvät tuet ja avustukset. Koronaan liittyvät tuet ja avustukset ovat pääosin katsottavissa luonteeltaan kehittämistoimintaan tai kulujen kattamiseen liittyviksi yleistuiksi, joista ei lähtökohtaisesti suoriteta arvonlisäveroa.

Markus Hietaniemi
HT
Grant Thornton Finland

 

Scroll to Top