Etätyö ja laki


Asianajaja, varatuomari, osakas Timo Jarmas, Eversheds Asianajotoimisto.

Etätyön merkitys työelämässä on kasvanut koronaviruksen seurauksena huomattavasti. Lainsäädännöstä käsitettä etätyö ei löydy. Työelämän keskeisimmässä lainsäädännössä säädetään työpaikan ulkopuolella tehtävästä työstä.

Työsopimuslaissa todetaan, ettei sen soveltamista estä pelkästään se, että työ tehdään työntekijän kotona tai hänen valitsemassaan paikassa. Työsopimuslakia sovelletaan etätyöhön työsuhteen tunnusmerkkien täyttyessä. Olennaisimpia tunnusmerkkejä ovat työn tekeminen sopimuksen perusteella henkilökohtaisesti työnantajan lukuun, työnantajan johto- ja valvontaoikeus suhteessa työntekijään sekä työn vastikkeellisuus.

Vuoden alusta voimaan tulleessa työaikalaissa työntekopaikka ei ole ratkaisevassa asemassa lain soveltumista arvioitaessa. Lain esitöiden mukaan kotona tehtävän työn kuuluminen työaikalain piiriin on lähtökohtaisesti perusteltua, koska esimerkiksi etätyö ei enää luonteeltaan käytännössä poikkea työpaikalla tehtävästä työstä. Vanhan työaikalain aikaisessa ratkaisussa KKO:2002:36 linjattiin, että kotona tehtävä työ on työaikalain piirissä, jos työnantaja määrää työajan käytöstä ja valvoo sen noudattamista.

Uuden työaikalain säätämisen yhteydessä vuosilomalakia muutettiin siten, että maininta aiemmin vuosiloman ansaintasäännösten ulkopuolelle jääneistä kotityöntekijöistä poistettiin.

Muualla lainsäädännössä työturvallisuuslain 5 §:ssä työntekijän kotonaan tai muussa valitsemassaan paikassa tekemän työn todetaan kuuluvan lain soveltamisalaan. Siinä kuitenkin todetaan, että muun muassa työturvallisuuslain toimintaohjelmaa (9 §), työn vaarojen selvittämistä ja arviointia (10 §) sekä työympäristön suunnittelua (12 §) koskevien velvoitteiden noudattamisessa huomioidaan työnantajan työhön ja työoloihin kohdistuvat toimintamahdollisuuksien rajoitukset. Työnantaja ei yleensä kykene selvittämään etätyöntekijän työtilasta aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä tai suunnittelemaan työntekijän kotitoimistoa.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 25 §:n mukaan työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattuneen tapaturman korvaamista tai työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneen tapaturman korvaamista koskevat säännökset eivät koske työtä, jota tehdään asunnossa tai muualla kuin työnantajan järjestämissä tiloissa silloin, kun työnantaja ei ole määritellyt työn suorittamispaikkaa. Kysymys on tällöin etätyöstä ja sitä tehtäessä sattuvat työtapaturmat ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. Korvaussuoja on etätyön osalta kuitenkin rajattu koskemaan ainoastaan lain 21 §:ssä tarkoitettua tapaturmaa eli työntekijälle työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa rajoitettuna niin, että matkustamisen aikana sattunutta tapaturmaa ei korvata, kun työtä tehdään kotona tai itse päätetyssä työntekopaikassa. Ongelmaksi etätyössä tapahtuneen tapaturman korvaamisessa voi muodostua työtä ja vapaa-aikaa koskevan rajanvedon tekeminen, eli onko tapaturma tapahtunut kotona työtä tehdessä vai liittykö se enemmän vapaa-ajaksi luettavaan toimintaan.

Timo Jarmas
asianajaja, varatuomari, osakas
Eversheds Asianajotoimisto Oy

 

Scroll to Top