Nollatyösopimus lyhennetyn työajan sopimuksena

Usein työntekijän tai työnantajan toiveissa on sopia normaalia lyhyemmästä työajasta.

Syyt työntekijän puolelta liittyvät usein opiskeluun, perheeseen tai henkilökohtaiseen perusteeseen. Työnantajalla ei ole aina tarjolla kokoaikaista työtä, joka voi johtua sesonkiajoista, myynnin keskittymisestä viikonloppuun taikka vain siitä, että työtä ei ole juuri sillä hetkellä kokoaikaiselle työntekijälle tarjolla.
Osapuolten välillä on näissä tilanteissa sovittu usein osa-aikatyöstä. Palvelualalla on käytössä laajalti tarvittaessa töihin kutsuttavien työsopimuksia. Uusimpana lyhennetyn työajan työsopimuksena on nollatyösopimus.
Yhteistä edellä mainituilla työsopimuksilla on se, että niillä sovitaan normaalia lyhyemmästä työajasta. Edellä mainitut työsopimukset kuuluvat työsopimuslain alaisuuteen ja työsuhteissa tulee kaikessa huomioida myös asiaan kuuluva työehtosopimus. Nämä työsopimukset voidaan tehdä joko määräaikaisina tai toistaiseksi voimassa olevina. Jos työsopimusta ei sovita määräaikaiseksi perustellusta syystä, on työsopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa oleva.
Viime aikoina useat yritykset ovat olleet pakotettuja tekemään henkilöstövähennyksiä. Työvoiman vähentämistilanteissa työsopimuslaki ei aseta kokoaikaista työsuhdetta parempaan asemaan kuin lyhyemmän työajan työsuhteita. Irtisanomisjärjestys ei saa suosia kokoaikaisia työntekijöitä, vaan irtisanottavien valinta tulee tehdä asianmukaisin perustein niin, että työsopimusmuoto ei ole määräävässä asemassa.
Osa-aikainen työsopimus ja tarvittaessa töihin kutsuttavan työsopimus ovat vakiinnuttaneet asemansa työsopimusmuotona. Nollatyösopimus on uudempi työsopimusmuoto, jonka olemusta on aiheellista tarkastella lähemmin.
Nollatyösopimuksen keskeistä on, että sen työaikamäärittelyssä on sovittu työtunneille alaraja ja yläraja, jonka sisällä työnantaja sitoutuu tarjoamaan työntekijälle työtä. Yleisesti nollatyösopimuksen viikkotuntimäärä vaihtelee nollan ja 40 tunnin välillä. Tarvittaessa töihin kutsuttavan työsopimuksessa ei ole mitään määräystä työajasta.
Nollatyösopimuksella voidaan varsin vapaasti sopia työntekijän elämäntilanteeseen sopivasta työmäärästä. Työnantajan oikeutena on päättää nollatyösopimuksen perusteella, paljonko se tarjoaa työntekijälle työtä sovitussa vaihteluvälissä.
Nollatyösopimuksia laadittaessa on kiinnitettävä huomiota juuri työajan määrittelyyn, jotta osapuolten välillä ei synny erimielisyyttä työnantajan oikeudesta päättää tarjottavasta tuntimäärästä. Työntekijä on työaikaehdossa sitoutunut tekemään työnantajan vaatimuksesta aina myös sovitun enimmäismäärän tunteja.
Nollatyösopimus eri työaikamuodoissaan voi antaa työntekijälle houkuttelevan ja varsinkin työnantajalle erittäin joustavan vaihtoehdon.

Leo lagerstamLeo Lagerstam

Senior Associate

Asianajotoimisto Borenius Oy
 Tampere

www.borenius.com