Tie vie

Yritysten tuotteet maailmalle liikkuvat 85-prosenttisesti maanteillä, valtaväyliä niin kuljetustonneilla kuin euroillakin mitaten ovat nelostie ja kolmostie. Tampereen kauppakamarin vaikuttamisagendan kärjessä onkin kolmostien laadun parantaminen Tampereen pohjoispuolella.


– Jos halutaan säilyttää teollisuus ja viennin kilpailukyky, tieinfra on keskeisin osa teollisuuden valmistuksen linjaa. Korjausvelan kasvu toimialojen eniten tarvitsemilla väylillä iskee vientiin ja kotimarkkinoihin, korostaa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen ja muistuttaa, että teiden huono kunto ja huono toimivuus ovat myös merkittäviä turvallisuusriskejä kulkijoille.

Loppuvuodesta julkaistu ”Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysi” ottaa tarkasteluun liikennemäärän ja raskaan liikenteen osuuden lisäksi tavarakuljetusten arvon. Näin päästään tarkastelemaan väylien taloudellista merkitystä. Myös eri teollisuudenalojen tarpeet ja toimialojen eniten käyttämät väylät tulevat entistä paremmin esille.

Valtakunnan selkäranka on selvityksen mukaan nelostie, toinen valtaväylä on kolmostie. VT3:lla kulkee erityisesti elintarviketeollisuuden ja teknologiateollisuuden tuotteita.

Tampereen kauppakamarin vaikuttamisagendalla teitä koskevien liikenneinvestointien kärjessä onkin kolmostien laadun parantaminen Tampereen pohjoispuolella ja erityisesti Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen. Ohitustiehanke on valmiiksi suunniteltu, rahat rakentamiseen olisi saatava lisäbudjettiin.

Valtaväylä Etelä-Pohjanmaalta etelään

Kolmostien kunnostaminen ei liity vain Pirkanmaahan, vaan vaikuttaa laajalti monen maakunnan elinkeinoelämän ja yritysten kilpailukykyyn. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, Mäkelän Alun hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä sanoo, että Etelä-Pohjanmaalta yhteydet joka suuntaan ovat teollisuudelle tärkeitä, mutta etenkin etelään.

– Kauppakamarin agendalla kärjessä on kaksi asiaa: kaksoisraiteen rakentaminen Seinäjoen ja Tampereen välille ja VT3:n kunnon ja liikennöinnin sujuvuuden parantaminen. Meille VT3 on valtaväylä etelään. Kriittisimpiä kohtia liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusnäkökulmasta ovat Jalasjärven liittymä 3- ja 19-teiden risteyksessä sekä Hämeenkyrön tienoo. Kolmostien kunnostuksen eteenpäinviemiseksi yhteistyötä on tehty Tampereen kauppakamarin kanssa.

Mäkelä muistuttaa, että Etelä-Pohjanmaan itäpuolen yrityksille tärkeitä reittejä etelään ovat myös 711-tie ja VT66.

– Elinkeinoelämän kuljetuksia tieverkolla selvittänyt analyysi kertoo, että kolmostie on Suomen toiseksi eurorikkain ja tonnirikkain tie. Selvitys osoitti myös 711- ja 66-teiden merkityksen liikenteen arvolla mitaten. Kuljetusten arvopohjaisuuden ottaminen huomioon on terve näkökulma. Se tuo esiin, paljonko euroja liikkuu, ja kun euro liikkuu, se tarkoittaa aktiivisuutta alueella. Se kuvaa myös sitä, että jos euro joutuu kiertämään tai matka-aika muusta syystä pitenee, euron arvo heikkenee.

Atria-TEK sisalle

Toimivat liikenneyhteydet ja hyvässä kunnossa oleva runkoverkosto ovat perusedellytykset tehokkaan kuljetustoiminnan harjoittamiseksi. – Ne ylläpitävät liikenteen turvallisuutta ja parantavat kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä hallittujen kuljetuskustannusten kautta, sanoo Atrian toimitusketjun hallinnasta vastaava johtaja Tapani Potka. Kuva Atria

”Hämeenkyrön läpiajo on pullonkaula”

Seinäjoella pääpaikkaansa pitävän Atrian toimitusketjun hallinnasta vastaava johtaja Tapani Potka sanoo, että Atrialle kolmostie on merkittävin yksittäinen kuljetusväylä.

– Tällä hetkellä Atrian yhdensuuntaisia kuljetuksia liikkuu Pirkanmaan ja Pohjanmaan välillä lähes 50 yhdistelmää päivässä. Näillä yhdistelmillä kuljetetaan elintarvikkeita, eläimiä ja rehuja. Tieosuuden kunto, liikenteen sujuvuus tieosuudella ja niiden kautta liikenteen turvallisuus ovat siten ensiarvoisen tärkeitä.

Potka arvioi, että liikenne- ja kuljetusmäärien lisääntyminen sekä ajoneuvoyhdistelmien mittojen ja massojen kasvu edellyttävät tieosuuden liikenneinfran kehittämistä.

– Rakennetut ohituskaistat ovat osoittautuneet hyviksi. Niiden ansiosta liikenne on sujuvampaa, mikä osaltaan mahdollistaa myös taloudellisemman ajotavan. Kuitenkin liikenne edelleen jonoutuu helposti, koska tieosuudella ei ole riittävästi ohitusmahdollisuuksia. Ohituskaistoja tarvitaan lisää.

Potka sanoo, että Hämeenkyrön läpiajo on pullonkaula molempiin suuntiin liikuttaessa.

– Turvallisuuden, taloudellisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta olisi erittäin tärkeää, että Hämeenkyrön ohitustie toteutuisi. Myös Jalasjärvellä 3-tien ja 19-tien risteys vaati parannusta varsinkin Seinäjoelta Tampereelle käännyttäessä.

Tierakentamisen ohella lisähuomiota on Potkan mielestä kiinnitettävä muun muassa talvihoitoon ja ennakoivaan kunnossapitoon.

– Tieosuus on paikoitellen kapea ja myös ajourat ovat paikoin kuluneet syviksi. Urapaikkauksilla on siirretty laajempaa korjaustarvetta, mutta valitettavasti saadut hyödyt ovat lyhytaikaisia. Kuljetusyrittäjiltä saamamme palautteen mukaan Tampereen eteläpuolen kunnossapito on hoidettu hyvin, mutta Tampereen ohikulkutien ja Tampereen pohjoispuolen kunnossapidossa on kehitettävää.

Sujuvuus ratkaisee

S-ryhmän vähittäiskaupan logistiikkayhtiö Inex Partners Oy kuljettaa kolmostiellä Tampereen pohjoispuolella S-ryhmän myymälöihin menevää tavaraa vuorokaudessa 20–25 täyden yhdistelmärekan verran. Pirkanmaan jakelussa olevat jakeluautot tulevat vielä tämän päälle. Toimintaa on lähes ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

– Kolmostie on meille erittäin tärkeä väylä länteen suuntautuvalle liikenteelle. Erittäin haasteellinen on etenkin osuus Tampereelta Pohjanmaalle. Jatkossa haasteellisuus vielä lisääntyy, kun yhdistelmät ovat entistä pitempiä ja raskaampia, sanoo tuotantojohtaja Jouni Jaakola.

Inex Partners kuljettaa tavaraa ympäri valtakunnan, ja haasteita on muillakin teillä. Parannuskohteiden lista on pitkä. Jaakola pohdiskelee, kumpi olisi suuremmaksi ensiavuksi ”surkeassa tilassa” olevalla kolmostiellä, ohituskaistat vai Hämeenkyrön ohitustie.

– Toivon, että ainakin Parkano–Tampere välille saadaan riittävästi ohituskaistoja. Kun rekat pitenevät, ohittaminen hankaloituu ja vaaratilanteet lisääntyvät. Ohituskaistat parantaisivat turvallisuutta ja sujuvuutta. Kuljetuksissa aikataulutus on todella tiukka, joten liikenteen sujuvuus on ehdottoman tärkeää.

– Hämeenkyrön ohitustie ei yksin ongelmaa ratkaise, mutta sekin olisi askel oikeaan suuntaan. Onhan käsittämätöntä, että pääväylällä voi olla liikenneympyrä. Jotain sille pitää tehdä.

Jaakola sanoo, että kolmostien kunnon huonous ja kunnossapidon heikkous näkyvät jo päivittäisessä toiminnassa.

– Emme esimerkiksi kehnolla kelillä voi laittaa isoa HCT-rekkaa (High Capacity Transport) liikenteeseen, vaan liikennöitsijämme käyttää kahta pienempää. Päiväkohtaisesti on mietittävä, millä uskaltaa liikenteeseen lähteä.

Juha-Sammallahti käs

Pirkanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Juha Sammallahti on samalla kaistalla
Tampereen kauppakamarin liikennelinjausten kanssa: VT3:n parannus Tampereelta Vaasaan ja reitin varrella
Hämeenkyrön ohitustie ovat ykkösasioita. Tärkeimmäksi investointikohteeksi sen ovat nostaneet myös
Pirkanmaan kansanedustajat. Kuva Annikaisa Knuutila

Yhteiset kärkihankkeet


– Pirkanmaa kasvaa ja liikenne väistämättä lisääntyy. Pirkanmaan liikenneverkko on koko maan elinkeinoelämän kannalta merkittävä. Kolmostie esimerkiksi on erittäin tärkeä Pohjanmaan elinkeinoelämälle. Eikä pidä unohtaa Tampereelta Turun ja Jyväskylän suuntia, yhteyksiä satamiin ja Keski-Suomeen, Pirkanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Juha Sammallahti muistuttaa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenneväylien kärkihankkeet ovat VT3 Tampere-Vaasa, VT9 Tampere-Orivesi ja VT12 Tampere-Kangasala. Kaikilla teillä on liikenteen toimivuus- ja turvallisuusongelmia. VT3:n koko yhteysvälin kustannusarvio on 138 miljoonaa, siitä Hämeenkyrön kohta 65 miljoonaa euroa. VT 9:n kustannusarvio on 140 miljoonaa ja VT12:n 95 miljoonaa euroa. Muun muassa suunnittelurahoituksen varmistaminen VT9:n leventämiseksi nelikaistaiseksi Alasjärveltä Orivedelle on myös Tampereen kauppakamarin agendalla.

Mikä on tieverkkomme käyttöarvo?


Tavaravirta volyymi arvo total netti

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -selvityksessä tieverkon kuljetusintensiivisyyttä arvioitiin tonnikilometreinä tiekilometriä kohden ja arvointensiivisyyttä eurokilometreinä tiekilometriä kohden. Näillä mittareilla muun muassa valtatiet 2, 3, 4 ja 7 nousevat korkealle. Tiekuljetusten kokonaisvolyymi esimerkiksi vuonna 2015 oli 267 miljoonaa tonnia. Karttakuvissa keskiarvot vuosilta 2012–16. Lähde WSP Finland, Tilastokeskus

Miten Suomen elinkeinoelämä ja sen eri toimialat tieverkon eri osia käyttävät? Miten tärkeä rooli tieverkolla ja sen eri osilla on kotimaan markkinoiden toimivuudelle ja ulkomaankaupalle? Näitä kysymyksiä selviteltiin Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysissä.

Analyysi ottaa tarkasteluun liikennemäärän ja raskaan liikenteen osuuden lisäksi tavarakuljetusten arvon. Näin päästään tarkastelemaan väylien taloudellista merkitystä. Myös eri teollisuudenalojen tarpeet ja toimialojen eniten käyttämät väylät tulevat entistä paremmin esille.

Valtakunnan selkäranka on selvityksen mukaan nelostie, toinen valtaväylä on kolmostie. VT3:lla kulkee erityisesti elintarviketeollisuuden ja teknologiateollisuuden tuotteita.