Sadankin vuoden kuluttua menestyvä yhteiskunta rakentuu hyvien yritysten varaan

Tampereen kauppakamarin juhlavuonna katsotaan tulevaisuuteen.
100 v tulevaisuutta sininen tausta 600px

Tampereen kauppakamari viettää juhlavuotta 2018 teemalla ”sata vuotta tulevaisuutta”. Perustamisen aikaa ajatellen sata vuotta tulevaisuutta on nyt toteutunut. Millainen on seuraavat sata vuotta tulevaisuutta?

Kauppakamarilehti pyysi valiokuntien vuoden 2017 puheenjohtajilta näkemyksiä kauppakamarin toiminnan merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa sekä oman valiokuntansa tärkeimmistä tavoitteista.

Vastaukset kiteyttävät kauppakamarin roolin: se on paljon vartijana alueellisena vaikuttajana. Erityisesti se on yritysten edunvalvoja, verkottaja ja kohtauttaja, yhteistyön kanava ja moottori. Sen tehtävänä on alueen yritysten toimintaedellytysten ja -ympäristön parantaminen nyt ja tulevaisuudessa sekä maakunnan elinvoimatekijöiden vahvistaminen.

Kauppakamari on mukana huolehtimassa siitä, että työvoima- ja osaamistarpeet sekä koulutusmahdollisuudet kohtaavat. Se järjestää koulutusta ja tarjoaa asiantuntijapalveluja jäsenyrityksille. Kauppakamari toimii sillanrakentajana yritysten ja Tampereen kaupungin ja sen oppilaitosten välillä.

Valiokuntiensa kautta kauppakamari on vaikuttamassa moniin kehityskulkuihin.

Mitkä asiat ovat tärkeitä valiokuntien agendoilla?


Timomeuronen

Timo Meuronen
aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunta
toimitusjohtaja
AIHIO Arkkitehdit

”Aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunta on omalla tavallaan myös tulevaisuusvaliokunta.

Keskeiset maankäytön-, liikenteen- ja infran hankkeet muovaavat kaupunkirakennetta 100 vuoden jänteellä. Esimerkkinä rautatien tulo Tampereelle, joka on ohjannut myöhempää kaupunkirakennetta merkittävästi. Rakenteilla olevan katuraitiotien linjaukset määrittävät vastaavasti vahvasti tulevaa lisärakentamista.

Aina ajankohtaisena ja tasaisin väliajoin kriittisenä nähdään myös toimet, joilla turvataan ja vahvistetaan keskustan elinvoimaa. Maankäytön ja kaavoituksen sujuvuus on aiheena aina yhtä ajankohtainen. Pirkanmaan vetovoiman yksi avaintekijä, saavutettavuus, nostaa keskusteluun juna- ja lentoliikenteen. Molemmat vaativat maakunnan aktiivista edunvalvontaa.
Kiinnostavaa on myös nähdä, onko käynnissä yksityisautoilun murros ja miten se mahdollisesti vaikuttaa olemassa oleviin rakenteisiin.”


Minna-Metsälä

Minna Metsälä
finanssivaliokunta
toimitusjohtaja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

”Finanssialalla ja finanssivaliokunnassa vaikuttaminen tapahtuu tänä päivänä enimmäkseen Eurooppa-tasolla, toki myös valtakunnallisesti yhteistyössä Finanssivalvonnan, Finanssiala ry:n ja poliittisten vaikuttajien kautta.

Finanssivaliokunnassa on kuitenkin oivallinen porukka miettimään muun muassa välillisesti toimintaamme vaikuttavia asioita, kuten koulutuskentän vahvaa muutosta Tampereella. Valiokunta mahdollistaa myös väljemmän ja epävirallisen keskustelun ja näin vaikuttaa aktiivisten valiokuntalaisten omaan jaksamiseen ja motivaatioon.

Finanssivaliokunnassa ajankohtaisia asioita ovat uudet teknologiat, liiketoimintojen disruptio, sääntely sekä työvoiman uudelleenkoulutus ja resurssien allokointi. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja niiden tuomien liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen kiinnostavat. Pidetään huolta siitä, että sääntely takaa turvallisen liiketoimintaympäristön yrityksille ja kuluttajille rajoittamatta sitä liikaa. Tärkeää on myös kryptovaluuttojen ja muiden lohkoketjuteknologioiden kehityksen huomiointi.”

Miikamakitalo-1

Miika Mäkitalo
ICT-valiokunta
toimitusjohtaja
M-Files Oy

”ICT:n ajankohtaisia teemoja ovat hyvästä työllisyystilanteesta johtuvat kasvavat rekrytointihaasteet, uusi Tampereen yliopisto ja sinne toivon mukaan rakentuva loistava ICT-korkeakoulu. On myös jatkettava työtä, jolla Tampereesta rakentuu Euroopan Piilaakso.”


Elonheimo-Hietala-Sanna

Sanna Elonheimo-Hietala
kaupan valiokunta
kauppias
K-Rauta Lielahti

”Kaupan valiokunnassa puhuttavat keskustan vetovoima ja yritysten pärjääminen, kun keskusta on työmaa-alueena; kaupan tyhjät neliöt Pirkanmaalla ja miten eri kauppakeskittymiä kehitetään muun muassa saavutettavuusnäkökulmasta – ajankohtainen kysymys on esimerkiksi ratikan reitti Länsi-Tampereella. Kauppa ja muukin palvelusektori ovat isoja työllistäjiä. Mitä tapahtuu, kun digitalisaatio lisääntyy ja työpaikkoja häviää?

Koulutuksessa huomiota pitää kiinnittää yritysten tarpeisiin. Tarvitaanko jatkossa enää perusmyyjiä vai vain asiantuntijoita, jotka tarjoavat tuotteen mukana myös palvelun?”

Hassinen Tero 2012

Tero Hassinen
koulutusvaliokunta
henkilöstöjohtaja
Pirkanmaan Osuuskauppa

”Koulutusvaliokunnan ykköstehtävänä on ehdottomasti saada koulutus ja osaaminen vastaamaan yrityselämän tarpeisiin. Se vaatii kannanottoja ja jatkuvaa vuoropuhelua päättäjien sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. Elinkeinoelämä varmasti parhaiten tietää, miten niiden toimintaympäristö ja tarpeet muuttuvat ja miten muutokseen pystytään osaamisella vastaamaan. Sen lisäksi on pidettävä huolta työvoiman saatavuudesta ja siitä, että Tampereen seutu on vetovoimainen opiskella, elää ja työskennellä.”

Jukkareilin-netti

Jukka Reilin
laki- ja verovaliokunta
asianajaja, varatuomari
Eversheds Asianajotoimisto Oy

”Laki- ja verovaliokunta ylläpitää jatkuvia yhteyksiä tuomioistuinten ja verohallinnon kanssa. Lainsäädäntöhankkeissa Keskuskauppakamari hoitaa yrityselämän edunvalvonnan. Tampereen laki- ja verovaliokunta antaa mahdollisuuksien mukaan lausuntoja ja paikallista näkemystä, jonka Keskuskauppakamari kootusti viestii eteenpäin.”

Järvensivu-Tanja-netti

Tanja Järvensivu
matkailu- ja kongressivaliokunta
tapahtuma- ja viestintäpäällikkö
Tampereen Messut -konserni

”Matkailu- ja kongressivaliokunnan aktiivinen, tiivis ja innokas porukka keskittyy toimiin ja kumppanuuksiin, joilla Tampereen vetovoima ja kiinnostavuus suosittuna matkailukohteena sekä tapahtumakaupunkina kasvavat entisestään niin vapaa-ajan matkailun kuin liikematkustuksen näkökulmasta.

Olemme sparranneet vahvasti uuden tapahtuma- ja matkailuorganisaation Visit Tampere Oy:n valmistelussa ja nyt valiokunnalla on tärkeä rooli yhtiön tuki- ja neuvonantofoorumina. Yhteisenä tavoitteena on tehdä Tampereesta pohjoisen Euroopan houkuttelevin elämyskaupunki. Valiokunta on asiantuntijatapaamisten ja vierailuiden avulla pyrkinyt edistämään myös Tampereen saavutettavuuteen, lentoyhteyksien parantamiseen sekä kansainvälisiin kumppanuuksiin liittyviä tavoitteita. Edistämme myös hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026."

Risto-havunen

Risto Havunen
palveluvaliokunta
toimitusjohtaja
Hippocampus Oy

”Palveluvaliokunnan agendalla ovat palvelujen ja erityisesti palveluliiketoiminnan kehittäminen. Esimerkiksi kuluvana vuonna olemme käsitelleet palveluyritysten roolia elinkeinopolitiikassa sekä palveluliiketoiminnassa menestymistä palvelumuotoilun ja asiakasymmärryksen avulla. Lisäksi pyrimme lisäämään verkostoitumista pitämällä kokouksia eri yrityksissä ja järjestämällä tapahtumia palveluvaliokunnan teemojen mukaisesti.”


Mattiarpiainen

Matti Arpiainen
teollisuusvaliokunta
toimitusjohtaja
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy

”Teollisuusvaliokunnan ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat liittyvät teollisuuden työvoiman saannin turvaamiseen kasvaville ja kansainvälistyville alueen yrityksille. Tätä toivoisin tehtävän entistä läheisemmän koulutusyhteistyön ja Tampereen alueen brändinrakennuksen avulla, jotta Tampereen alueen houkuttelevuus kasvaisi entisestään.

Olisi myös hienoa, jos onnistuisimme tukemaan Tampereen alueen ICT- ja teollisuusyritysten yhteistyöprojekteja alueen talouskasvun kirittäjäksi ja tätä kautta työllisyystilanteen parantumiseksi edelleen.”

Mika-Uusi-Pietilä

Mika Uusi-Pietilä
uuden liiketoiminnan valiokunta
toimitusjohtaja
Minutor Oy

”Uuden liiketoiminnan valiokunta on kuin kauppakamarin tuotekehitysyksikkö. Se ei niinkään kehitä kamarin toimintaa, mutta tuo siihen asioita, joita yritysten olisi hyvä ajatella.

Muut valiokunnat käsittelevät oman toimialansa edunvalvontaa, ja kauppakamari on niille väline tehdä sitä. Meillä ei ole etuja valvottavana. Me vahdimme sitä, että rakenteiden pitää olla sellaisia, että ne mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen. Yritämme katsoa, mihin maailma on menossa, mitä yritysten olisi hyvä siitä tietää ja miten siihen reagoida.

Vuonna 2017 esimerkiksi olemme fokusoineet disruptioon. Kysymys kuuluu, miten olemassa olevat yritykset pystyvät löytämään uusia liiketoimintoja tai uudistamaan vanhaa. Miten ne voivat kannibalisoida omaa liiketoimintaansa? Jos ne eivät tee sitä itse, joku muu tekee sen. Haastamme muita valiokuntia miettimään tällaisia asioita.”