Kaupunkiseudun keskustat tiivistyvät ja joukkoliikenne vahvistuu

Tampereen kaupunkiseudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisen suunnittelun avulla taajama-alueet tiivistyvät ja joukkoliikenne vahvistuu.


Tampereen kaupunkiseudulla maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelun yhteistyöstä saatiin hyviä tuloksia vuonna 2014, kerrotaan juuri julkaistussa MAL2-aiesopimuksen seurantaraportissa. Raportin valmisteli Tampereen seudun kuntayhtymä.
Kaupunkiseudun kunnat hiovat yhdessä kaupunkiseutua viihtyisäksi ja toimivaksi. Yhteisen suunnittelun avulla mm. nykyiset taajama-alueet tiivistyvät ja joukkoliikenneväylät vahvistuvat.
Keskustojen kehittäminen oli aktiivista vuonna 2014 erityisesti Lempäälässä, Nokialla ja Pirkkalassa. Valtakunnallisesti merkittävin kohde oli Tampereen asemakeskuksen ja sen lähiympäristön suunnittelu.
Joukkoliikenteen yhteinen uudistus lisäsi sen käyttöä Tampereen kehyskunnissa, joista Pirkkalassa kasvu oli suurinta, noin 25 %.  Tampereella joukkoliikenteen käyttö pysyi lähes samana (-0,8%).

Asuntorakentaminen painottui kerrostaloihin

Vuonna 2014 kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4 100 asukkaalla (1,1 %). Tampereen osuus kasvusta oli 63 prosenttia. Asuntoja valmistui kaupunkiseudulle noin 2 600, vuosittaisen seudullisen tavoitteen ollessa noin 
3 100. Pirkkalassa, Lempäälässä ja Orivedellä valmistui asuntoja tavoitteita enemmän. Valmistuneet asunnot kohdistuivat hyvin olemassa olevaan rakenteeseen ja joukkoliikenteen yhteyteen, kuten kuntakeskustoihin ja alueellisiin keskuksiin. Uusia rakentamisalueita olivat Vuores ja Risso.
Kerrostaloasuntoja valmistui seudulla selvästi tavoitteita enemmän, rivi- ja pientaloja vähemmän. Tulos kertoo kaupunkimaisen asumisen voimistumisesta. Asuntorakentamista kuvaa myös pientalotonttien kysynnän ja omistusasumisen hiipuminen. Samanaikaisesti markkinoille vapautuu yhä enemmän pientaloja iäkkäiden asukkaiden hakeutuessa lähelle palveluja.

Kunnat tekivät aktiivisesti maakauppoja

Kuntien tekemissä asemakaava-alueen ulkopuolisen raakamaan hankinnoissa on vuosittain suurta vaihtelua. Vuonna 2014 raakamaan hankinta oli runsasta. Kiinteistön luovutuksen verovapaus vuoden 2014 loppupuolella aktivoi yksityisten maanmyyntiä.
Merkittävimpiä yksittäisiä hankintoja oli Lielahden teollisuusalue Tampereella. Alue on tärkeä tiiviin kaupunkirakentamisen ja raitiotien kohde. Hankinta edesauttaa Lielahden kehittymistä isona ja monipuolisena keskuksena. Muilta osin merkittäviä hankintoja vuonna 2014 kohdistui Tampereen kaakkoisosaan sekä Tampere ja Kangasalan raja-alueelle Ojalassa ja Lamminrahkassa.

Liikenneratkaisuista lisää vauhtia

Tampere-Pirkkalan lentoaseman kakkosterminaalin remontti valmistui maaliskuussa 2015. Uuden AiRRport-konseptin kehittäminen nimettiin yhdeksi Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian kärkihankkeeksi. Kuntien yhteinen lentoliikenteen kehittämishanke on käynnistymässä.
Tampereen raitiotiestä valmistui yleissuunnitelma, minkä jälkeen on valmisteltu toteutusta ja solmittu kaupungin ja valtion välinen aiesopimus raitiotien toteutuksesta.
Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-aiesopimus syventää maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä. Sopimuksella kunnat toteuttavat kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaa, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja asuntopoliittista ohjelmaa. Valtio tukee kuntia erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Kuntien sopimuskumppaneina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Pirkanmaan ELY-keskus.
MAL2-aiesopimuksen seurantaraportti 2014 on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteissa www.tampereenseutu.fi ja www.tampereenseutu2040.fi.