Menestys ratkaistaan maankäytöllä ja suunnittelulla

Pirkanmaan liitto aloitti uuden maakuntakaavan valmistelun toden teolla pari vuotta sitten. Viime vuosi oli selvitysten aikaa ja uusia raportteja valmistelun tueksi syntyi iso pino. Nyt päätetään vaihtoehdoista ja suuntaviivoista, joille ehdotus uudeksi maakuntakaavaksi perustuu.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käyttöön liittyvät kysymykset.

Kaavassa ratkaistaan suuntaviivat 90 000−100 000 uuden asukkaan sijoittumisesta. Uudet ja kasvavat alueet tarvitsevat tuekseen eritasoisia palveluverkkoja. Myös työpaikka-alueet pitäisi pystyä kertomaan maakuntakaavassa.

Suuria tulevaisuuden hankkeita edistetään ja tuodaan vaihemaakuntakaavasta osaksi varsinaista maakuntakaavaa. Sillä tavoin Pirkanmaa ilmaisee olevansa tosissaan esimerkiksi Tampere-Pirkkalan kytkemiseksi rautatieverkkoon. Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelman teemoista yksi on ”menestys ratkaistaan maankäytöllä ja suunnittelulla”. Maakuntakaava onkin eräänlainen kilpailukyvyn tiekartta Pirkanmaalle.

Työpaikka-alueiden ja elinkeinojen tilatarpeita on haastavaa ennustaa maakuntakaavan vaatimalla aikajänteellä. Varmaa kuitenkin on, että kasvava väestö tarvitsee palveluja − kuten kauppaa.

Maakuntakaavan sekä alempiasteisen kaavoituksen pitäisi olla aina elinkeinotoimintaa mahdollistavaa, ei rajoittavaa. Esimerkiksi kaupan toimiala on yksi maamme säädellyimmistä elinkeinoista. Mahdollistavassa kaavassa voisi kaupan näkökulmasta olla esimerkiksi erilaisille kaupan toimialoille riittävästi vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja. Kauppa voisi näin itse etsiä paikat, jotka sopivat omaan konseptiin ja erilaisiin tarpeisiin. Samalla edistettäisiin kilpailua, josta nykyisin kannetaan kovasti huolta. Kaupan investoinnit tuovat työtä rakennuksille ja toimiala on Suomen tärkein nuorten työllistäjä. Hyvinvointia ei ainakaan edistetä liiallisella sääntelyllä, vaan sillä tukahdutetaan investoinnit.
Maankäytön ja rakennuslain uudistuksessa ylireagoitiin pelkoon massiivisista kaupallisista hankkeista kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Jo valmiiksi raskasta kaavoitusprosessia tehtiin entistä raskaammaksi. Kun MRL:ää viimeksi arvioitiin, nämä ongelmat tuotiin esille kaikkien eri kaupan toimijoiden kesken. Mitään parannuksia ei silti tehty, vaan vedottiin lain lyhyeen voimassaoloaikaan.

Ajatus kaupan sijoittamisesta entistä vahvemmin keskustaan tähtää periaatteessa liikkumistarpeen vähentämiseen. Jalo tavoite ei kuitenkaan aina ole toteuttamiskelpoinen. Esimerkiksi kohtuullisen kokoinen rautakauppa tarvitsee neljä hehtaaria tilaa. Sitä harvemmin löytyy keskustasta sellaiseen hintaan, että kauppaa voisi tehdä kannattavasti.

Elinkeinoelämän edustajien ja yritysten kannattaa olla aktiivisia kaavan valmistelussa. Pirkanmaan liitto on kiitettävästi lähestynyt eri sidosryhmiä ja siitä liitolle kiitos. Asiassa kannattaa olla aktiivinen ja vaikuttaa nyt, kun ehdotusta vielä laaditaan. Pirkanmaalla on mahdollisuus tehdä kasvun mahdollistava ja joustava maakuntakaava, jolla osaltaan vahvistetaan maakuntamme muita kilpailutekijöitä.

Jari-alanenJari Alanen

aluejohtaja, Kesko Oyj

Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja