Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Lakiehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja uuden lain odotetaan tulevan voimaan jo tänä keväänä.

Kokonaisuudistushankkeen taustalla on tarve saattaa EU:n teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Lakiehdotus tuo mukanaan joitakin muutoksia ympäristölupaharkintaan. Olennaisin uudistus liittyy parhaan käyttökelpoisen tekniikan (ns. BAT:n) asemaan EU:n teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien suurten laitosten ympäristölupaharkinnassa. EU:n tasolla hyväksyttävät parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevat päätelmät (BAT-päätelmät) muuttuvat luvan myöntävää viranomaista sitoviksi. Uudistus kaventaa kansallisten lupaviranomaisten harkintavaltaa. Jatkossa ympäristölupien tarkistamisväli voi tihentyä nykyisestä, kun luvan tarkistamisen tarvetta arvioidaan aina uusien BAT-päätelmien tultua hyväksytyksi. BAT-päätelmissä määriteltävät päästötasot saattavat joissakin tilanteissa myös edellyttää investointeja, minkä vuoksi on tärkeää seurata omaa toimialaa koskevien BAT-päätelmien valmistelua ja tarvittaessa myös osallistua valmistelutyöhön suoraan tai oman etujärjestön kautta. Lakiehdotuksen mukaan jatkossa ympäristöluvissa voitaisiin myös antaa määräyksiä toiminnan energiatehokkuudesta sekä toiminnassa käytettävien kemikaalien valinnasta.
Myös toiminnan lopettamiseen liittyviin säännöksiin on odotettavissa muutoksia. Teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien suurten laitosten on tehtävä sijaintipaikkansa maaperän ja pohjaveden tilaa kartoittava perustilaselvitys, jos toimintaan liittyy pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita. Toiminnan päättyessä perustilaselvityksen perusteella arvioidaan toiminta-alueen kunnostustarve ja toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa palauttamaan sijaintipaikka perustilaan.
Eniten keskustelua herättänyt uudistus liittyy luontoarvojen huomioimiseen ympäristölupaharkinnassa. Voimassa olevan lain mukaan lupaharkinnassa ei ole voitu ottaa huomioon alueen fyysisestä muuttumisesta aiheutuneita haittoja vaan ainoastaan päästöjen aiheuttamat muutokset, ellei alueella ole luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontoarvoja. Kokonaisuudistuksen valmistelun alkuvaiheessa luonnonarvoja koskeva säännös oli tarkoitus ulottaa koskemaan kaikkea luvanvaraista toimintaa, mutta lopulta sen soveltamisala rajattiin vain turvetuotantoon. Jos lakiehdotus hyväksytään, lupa turvetuotannon harjoittamiseen voidaan evätä, jos siitä aiheutuisi valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon häviäminen. Luonnonarvon määritelmä on luonteeltaan joustava ja aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Luonnonarvosäännöstä ei kuitenkaan sovellettaisi, jos toiminta on otettu huomioon maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Turvetuottajien on siten entistä tärkeämpää seurata kaavoitusta toimintamahdollisuuksiensa varmistamiseksi.

Hanna lehtinenHanna Lehtinen

Associate
Asianajotoimisto
 Borenius Oy