Sukupolvenvaihdosten verotukseen muutoksia


Suomessa yritystoiminnan jatkuvuutta sukupolvelta toiselle on haluttu edesauttaa myöntämällä sukupolvenvaihdosten yhteydessä huojennuksia maksettaviin veroihin niin yritystoiminnasta luopuvalle kuin yritystoiminnan jatkajallekin.

Hallitus antoi 6.10.2016 esityksen perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain muuttamiseksi (HE 175/2016 vp). Muutosten toteutuessa esityksen mukaisina sukupolvenvaihdostilanteissa yritystoiminnan jatkajan perintö- tai lahjaverotus kevenisi, mutta huojennetun yritysomaisuuden edelleenluovutustilanteissa luovutusvoittoverotus sen sijaan kiristyisi merkittävästi.

Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2017 alusta siten, että luovutusvoittoverotus kiristyisi myös niillä henkilöillä, jotka ovat saaneet perintö- tai lahjaverotuksessa huojennettua omaisuutta vuonna 2016 tai aiemmin.

Luovutusvoittoverotus kiristyy merkittävästi

Tällä hetkellä huojennettua omaisuutta edelleen luovutettaessa ja luovutusvoiton määrää laskettaessa omaisuuden myyntihinnasta vähennetään omaisuuden käypä arvo perinnön tai lahjan saamishetkellä.

Esimerkiksi lahjana saatujen osakkeiden myyntihinnasta hankintamenona voidaan vähentää osakkeiden koko lahjaveroarvo huolimatta siitä, että lahjavero on tullut huojennuksen ansiosta maksetuksi ainoastaan murto-osasta osakkeiden lahjaveroarvoa. Nykytilanteessa tämä veroetu on yritystoimintaa jatkaneelle lähtökohtaisesti lopullinen.

Suunnitellun muutoksen myötä edellä kuvattu veroetu poistuisi. Koska sukupolvenvaihdoshuojennuksilla halutaan kannustaa nimenomaisesti yritystoiminnan jatkamista, on katsottu ristiriitaiseksi liittää edellä kuvattuja veroetuja tilanteisiin, joissa yritysomaisuudesta luovutaan.

Jatkossa yritysomaisuuden todellinen hankintameno olisi tällaisissa tilanteissa se omaisuuden arvo, josta perintö- tai lahjavero on todellisuudessa maksettu. Perintö- tai lahjaverohuojennus muuttuisi siten luonteeltaan lopullisesta veroedusta veronmaksun lykkääntymiseduksi. Tämä on selkeä heikennys nykytilanteeseen.

Nopeasti reagoimalla voi säästää rahaa

Suunnitellut muutokset on hyvä huomioida jo ennen niiden voimaantuloa, vaikka täyttä varmuutta säännösten lopullisesta sisällöstä ei kaikilta osin olekaan. Jos lahjoitusta on mahdollista lykätä vuoden 2017 puolelle, lahjaveron määrässä voi säästää. Vastaavasti jos huojennetun omaisuuden myynti on tällä hetkellä ajankohtaista, tietyissä tilanteissa kaupat voi olla syytä toteuttaa vielä vuoden 2016 aikana. Luovutusvoittoverosäästö voi muodostua näin erittäin merkittäväksi.

Verosuunnittelun ja kokonaisverorasituksen näkökulmasta jatkossa arvioitavaksi tulee aiemmasta poiketen myös se, kannattaako perintö- tai lahjaverotuksessa kaikissa tilanteissa enää vaatia sukupolvenvaihdoshuojennusta. Tapauskohtaisen arvioinnin ja huolellisen suunnittelun merkitys korostuu siten entisestään. 


Lakipalsta-Heinänen-Risto netti

Risto Heinänen
Veroasiantuntija, KPMG Oy Ab


Lakipalsta-Anne-Mari-Pietilä-netti

Anne-Mari Pietilä
Veroasiantuntija, KPMG Oy Ab