Pilaantuneiden alueiden riskit kannattaa tunnistaa


Jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumis-ta, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle.

Haitallisia aineita voi joutua maaperään erilaisten onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten päästöjen seurauksena. Pilaantumisen syynä voi olla esimerkiksi alueella harjoitettu toiminta, vanha vuotanut öljysäiliö tai aiempi käytäntö haudata jätteitä maahan. Yleisimmät riskialttiit toimialat ovat polttoaineen jakelu, kaatopaikat sekä moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus.

Aineet voivat kulkeutua maaperässä pohjaveteen, vesistöön tai levitä ympäröiville alueille. Haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset saattavat tulla ilmi vasta vuosikymmenten jälkeen. Vanhoissa pilaantumistapauksissa vastuukysymykset saattavat olla tulkinnanvaraisia lainsäädännön aukollisuuden vuoksi. Sovellettava sääntely riippuu siitä, milloin pilaantuminen on aiheutunut.

Nykysääntelyn mukaan ensisijaisesti pilaantuneen alueen tutkimisen ja puhdistamisen maksaa pilaantumisen aiheuttaja.

Toissijaisesti puhdistamisvastuuseen pilaantuneesta maaperästä voi joutua alueen haltija ja viimesijaisesti kunta.

Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamisesta voi siirtyä alueen uudelle haltijalle tai omistajalle, vaikka hän ei olisi itse aiheuttanut pilaantumista. Puhdistamisvastuu siirtyy, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada vastuuseen ja jos pilaantuminen on tapahtunut haltijan suostumuksella tai hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sitä hankkiessaan. Haltijan vastuuta on mahdollista kohtuullistaa.

Jos maaperä tai pohjavesi todetaan pilaantuneeksi, vastuullisen on ryhdyttävä toimiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle, joka riippuu alueen nykyisestä tai tulevasta maankäytöstä sekä pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuvasta vaarasta tai haitasta.

Puhdistamiseen ryhtymisestä on tehtävä ilmoitus tai haettava ympäristölupaa viranomaiselta.

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimista.

Maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot ovat ehdottomia. Pilaantumisen aiheuttaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos pilaantuminen on aiheutunut sääntelyn tai lupamääräysten vastaisesta toiminnasta tai jos puhdistamisvastuu laiminlyödään. Viranomainen voi myös määrätä hallintopakkotoimin puhdistamisvastuullisen toteuttamaan vastuunsa.


Laki-ja-talous Annukka-Lagerstam netti

Annukka Lagerstam
asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Facta Oy