Luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen – uusi vaatimus tulossa EU-kaupankäyntiin

Luotettavan ostajan status -termi liittyy yritysten välisiin, muuttuviin EU-tavarakaupan alv-pelisääntöihin. Ns. luotettavan ostajan status otettaneen käyttöön jo vuoden 2019 alusta, josta lähtien statuksen avulla voidaan pienentää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisvelvoitteita EU:n alueella ja selkeyttää ketjukauppatilanteita.

Suurin merkitys statuksella on, kun uudet EU-tavarakaupan säännöt tulevat voimaan, todennäköisesti vuonna 2022. Uusien sääntöjen mukaan statuksen omaava ostaja raportoi käännetyn veron tavaraostoistaan toisesta EU-maasta. Yhteisömyynti ja -hankinta termeinä katoavat.

Nyt kannattaa selvittää, onko yrityksellänne valmiudet hakea verohallinnolta luotettavan ostajan statusta ja mitä lupia tullaukseen liittyen on hankittu tai kannattaisi hankkia. Tullin myöntämä AEO-status voi riittää jatkossa arvonlisäverotuksessa.

Yritysten välisen tavarakaupan pelisäännöt EU:ssa muuttuvat 2022

Uudistus liittyy komission huhtikuussa 2016 julkaisemaan toimintasuunnitelmaan, Action Plan on VAT. Komissio on edennyt suunnitelmissaan ja julkaissut 4.10.2017 direktiiviehdotuksen uusista pelisäännöistä.

Komission ehdotus on, että tavaratoimitukset EU:ssa verotettaisiin kuten maiden sisäiset toimitukset. Tällöin pääperiaatteen mukaan myyjä laskuttaisi myynnin määränpäämaan verokannalla ja lisäksi raportoisi ulkomaan veron EU:n laajuisessa yhteisessä raportointijärjestelmässä. Soveltamisalaan kuuluvat verovelvolliset voivat siten rekisteröityä yhteen jäsenvaltioon sekä ilmoittaa ja maksaa verot määränpäävaltioihin tunnistamisjäsenvaltionsa kautta – lähtökohtaisesti suomalaiset yritykset raportoisivat Suomen kautta.

Käännetty verovelvollisuus ja vaatimukset ostajalle

Uudistukseen sisältyvät säännöt käännetyn verovelvollisuuden noudattamisesta. Ehdotuksen mukaan myös ostaja voi suorittaa ja raportoida muista EU-maista hankkimistaan tavaroista myynnin veron. Tämä olisi mahdollista vain, jos ostajalle on myönnetty ns. luotettavaksi tunnistetun verovelvollisen status.

Se, mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota, ovat vaatimukset statuksen saamiseksi. Direktiiviehdotuksessa on lueteltu yleiset kriteerit, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat vahvistaa verovelvolliset luotettaviksi. Näihin kuuluu muun muassa se, että hakijan tulee olla sijoittautunut EU:hun eikä hakijalla saa olla muun muassa vakavia tai toistuvia verotussääntöjen tai tullilainsäädännön rikkomisia.

Hakijalta vaaditaan myös, että hakija osoittaa toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkeasta tasosta näyttöä esimerkiksi kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmän avulla tai sertifioidun sisäisen tarkastusketjun avulla. Myös todiste hakijan vakavaraisuudesta vaaditaan.

Yritykset, joille on myönnetty valtuutetun taloudellisen toimijan asema (AEO) tulliverotuksessa, katsottaisiin uudistuksessa täyttävän nämä vaatimukset automaattisesti. Tunnetusti AEO-luvan hakumenettely ei ole yrityksille kevyt, joten nähtäväksi jää, minkälainen on hakuprosessi luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen statuksen hakemiseksi. Komissio tosin lupaa, että myöhemmin annettavassa neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan käytännön järjestelyt ja varmistetaan siten, että menettely, jolla status myönnetään tai perutaan, on ainakin riittävän yhdenmukainen kaikkialla EU:ssa.

Myös palvelukauppaa käyvät joutuvat ottamaan uudistuksen huomioon!

Uudistukseen sisältyy optio siitä, että vuonna 2022 voimaan tulevat säännöt otetaan käyttöön myös B to B -palvelukaupassa. Periaatteessa muutos ei ole iso, koska jo nyt monien palveluiden osalta noudatetaan käännettyä verovelvollisuutta. Muutos voi tarkoittaa kuitenkin sitä, että myös EU-palveluiden ostajat joutuvat hakemaan ostajan statuksia verohallinnolta. Ja tämä olisi merkittävä muutos nykyiseen. Palvelukauppaa käyvät voivat vielä huokaista. Komission ehdotuksen mukaan uudet säännöt palvelukauppaan säädettäneen viiden vuoden kuluttua tavarakaupan uusien sääntöjen täytäntöönpanosta.

Piia-Ahonen-netti

Piia Ahonen
Senior Tax Manager
EY

Kurkioja-Kari-nettiin

Kari Kurkioja
Senior manager
EY