Indemnity- eli vastuunjako- ja rajoituslauseke yrityksen sopimuksissa

Angloamerikkalaisista sopimuksista suomalaisiin ja erityisesti kansainvälisiin sopimuksiin ovat tulleet sopijaosapuolien vastuun- ja riskienjakoa määrittävät ns. indemnity-velvoitteet.

Lauseke on usein sisällöltään seuraavanlainen: ”Company X shall indemnify company Y and hold company Y harmless from and against any and all damages and liabilities arising from …”.
Indemnity-lausekkeiden käyttöala on paljon laajempi kuin tavanomaisten vastuunrajoituslausekkeiden. Indemnity-lausekkeella sopijaosapuolet määrittävät ennalta keskenään sopimuksessa tyypillisesti sen, miten sopijapuolien kesken jaetaan (i) keskinäisen sopimussuhteen ulkopuolisten, kolmansien tahojen esittämien vaatimusten vastuut ja (ii) niihin reagointi.
Esimerkiksi alihankkija voi ottaa vastuulleen päämieheensä kohdistuvat loppukäyttäjien vaatimukset ja maksaa loppukäyttäjille kuuluvat korvaukset. Samalla alihankkija voi pidättää oikeuden osallistua vaatimusten käsittelyyn ja päättää vaatimusprosessia koskevista asioista suhteessa loppukäyttäjiin.
Sopimuksen indemnity-lauseke on vain siihen sitoutuneiden sopijaosapuolien välinen ehto, eikä se sido korvauksia vaativaa ja mahdollista vahinkoa kärsinyttä kolmatta osapuolta. Tämä kolmas osapuoli kääntyy vaatimuksineen oman sopimuskumppaninsa, esimerkiksi viallisen tuotteen toimittajan puoleen. Toimittaja voi vaatia puolestaan alihankintasopimuksensa indemnity-lausekkeen mukaisesti korvauksia omalta alihankkijaltaan.
Yrityksen kannattaa olla tarkkana lausekkeiden käyttämisessä, jotta sille itselleen ei siirretä vastuita, joihin se itse ei ole varautunut riittävästi. Jos yritys on omassa sopimuksessaan ottanut vastuulleen esimerkiksi ulkomaiseen ostajaansa kohdistuvat riskit, yritys voi joutua vastaamaan ulkomaisten tuomioistuinten tuomitsemista suuristakin korvauksista. Jos yritys ei ole siirtänyt tätä lisävastuutaan sopimusteitse alihankkijoilleen taikka vakuuttanut riskiä, saattaa tämä pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen liiketoiminnan.
Indemnity-ehtoja käytettäessä on hyvin tärkeää, että sopimuksessa on määritetty tarkasti, millä edellytyksillä ja milloin vastuu syntyy. Tärkeää on määrittää yksiselitteisesti vastuun peruste ja mahdollisen korvauksen maksimimäärä. Edellä mainitusti myös sopijaosapuolen toimintaedellytyksistä ulkopuoliseen vaatimuksen esittäjään nähden tulee sopia. Lisäksi on varmistettava, että sopimuksen muut ehdot eivät käytännössä vesitä indemnity-järjestelyä ja siksi ehtoja tulee tarkastella osana sopimuskokonaisuutta.
Indemnity-ehtojen käytössä on kyse etukäteisestä riskien hallinnasta sopimuksin. Vastuunjakoehtojen käyttö vaatii aina huolellisuutta sopimuksen laadinnassa ja ymmärrystä sopimuskokonaisuudesta sekä indemnity-järjestelyistä.

Tomi kauppinenTomi Kauppinen
Asianajaja
Asianajotoimisto Borenius Oy
Tampere