Kirjanpitolain uudistus 2016

Kirjanpitolain muutokset tulivat voimaan 30.12.2015 ja niiden pakollinen soveltaminen koskee 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavia tilikausia.

Lakimuutoksia voidaan kuitenkin soveltaa vapaaehtoisesti jo päivämäärälle 31.12.2015 laadittaviin tilinpäätöksiin.

Suurimpia muutoksia ovat kirjanpitovelvollisten uudet kokoluokkamääritelmät, luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuutta koskevat seikat ja konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden rajaaminen vain pienyritystä suuremmille konserneille.

Raja-arvot kirjanpitovelvollisten kokoluokkiin liittyen ovat seuraavat: Mikroyrityksen liikevaihto (LV) 700 000 euroa, taseen loppusumma (tase) 350 000 euroa ja tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä (henkilöstö). Pienyrityksen raja-arvot ovat LV 12 miljoonaa euroa, tase 6 miljoonaa euroa ja henkilöstö 50. Näissä kahdessa kokoluokassa yksi raja-arvo saa ylittyä tilikaudella ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella, jolloin vielä pysytään kokoluokassa.

Suuryrityksen raja-arvot ovat LV 40 miljoonaa euroa, tase 20 miljoonaa euroa ja henkilöstö 250. Kirjanpitovelvollinen on suuyritys, kun näistä raja-arvoista kaksi ylittyy peräkkäisinä tilikausina. Ne, jotka jäävät pienyrityksen ja suuryrityksen määritelmän väliin, ovat niin sanottuja keskikokoisyrityksiä, joita laki ei erikseen määrittele.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat jaetaan kirjanpitovelvollisuuden osalta jatkossa kolmeen kokoluokkaan, joista pienimmässä luokassa riittää niin sanottu yhdenkertainen kirjanpito, seuraavassa kahdenkertainen kirjanpito ja suurimmassa luokassa tulee laatia myös tilinpäätös.

Konsernit määritellään vastaavien kokorajojen mukaisesti, eli konsernin yhtiöiden tunnusluvut lasketaan yhteen tarkastelua varten. Laki määrittelee erikseen pienkonsernin ja suurkonsernin. Väliin jäävä niin sanottu keskikokoiskonserni on sellainen, joka ylittää pienkonsernin raja-arvot, mutta ei vielä ylitä suurkonsernin raja-arvoja. Jos konserni on pienkonserni ja sen emoyhtiö on joko osakeyhtiö tai osuuskunta, konsernista ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä edes tilanteessa, jossa konsernin emo jakaa voittoa omistajille, mikä on merkittävä helpotus. Lakia voidaan tältä osin soveltaa 1.1.2016 alkaen, jolloin osakeyhtiölain ja osuuskuntalain muutokset ovat tulleet sovellettaviksi.

Mikroyrityksille ja pienyrityksille säädettiin oma asetus, jossa on määräykset näiden kokoluokkien pakollisesta tilinpäätösinformaatiosta. Helpotuksina on muun muassa toimintakertomuksen ja rahoituslaskelman poistuminen niin yritys- kuin konsernitasoltakin näissä kokoluokissa. Lisäksi liitetietojen määrää on vähennetty erityisesti mikroyrityksiltä.


Huomioitavaa on, että muu yhteisölainsäädäntö, kuten asunto-osakeyhtiölaki tai säätiölaki, kuitenkin edellyttävät esimerkiksi toimintakertomuksen tai konsernitilinpäätöksen laatimista pienimmiltäkin kirjanpitovelvollisilta ja tällöin kirjanpitolain säännökset väistyvät erityislainsäädännön tieltä.

Aktivoidut kehittämismenot huomioidaan jatkossa voitonjakokelpoisia varoja vähentävänä eränä.

Lakipalsta lotta nurminen 180

Lotta Nurminen
KHT-tilintarkastaja

Lakipalsta teemu suoniemi 180

Teemu Suoniemi
KHT-tilintarkastaja

KPMG Oy Ab