IT-alalle uudet IT2015-sopimusehdot

IT-alalla varsin yleisesti käytetyt IT2010-sopimusehdot uudistuivat viime syyskuun lopussa. Uusi nimi on nyt IT2015-sopimusehdot.

 

Keskeisimpänä muutoksena IT2015-ehdoissa on mukana oma sopimusliite ketterillä menetelmillä toteutettavia IT-projekteja varten. Näissä IT2015 EKT -erityisehdoissa puhutaan iteraatioista ja julkaisuista ja hyväksytään se, että projektidokumentaatiota voidaan joutua tarkentamaan projektin aikana. Toimittajan vastuun kannalta uudet ketterän kehityksen ehdot sijoittuvat konsultointiehtojen (EAP) ja tietojärjestelmätoimitusehtojen (EJT) välimaastoon. Esimerkiksi EKT-ehtojen kohdan 9.2 mukaan toimittaja on velvollinen maksamaan viivästyssakkoa vain, jos siitä on erikseen osapuolten kesken sovittu. Asiakasta puolestaan turvaa esimerkiksi asiakkaan keskeytysoptio: ellei muuta ole sovittu, asiakkaalla on oikeus milloin tahansa päättää projekti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toimittajalle 14 päivän irtisanomisajalla (EKT 6.6).

Toisena merkittävänä muutoksena IT2015-ehdoissa on tietoverkon välityksellä toimitettaviin palveluihin liittyvien ehtojen modernisoiminen ja nimeäminen pilvipalveluehdoiksi IT2015 ETP. Ehtoihin lisättiin kohtia muun muassa tietoturvaloukkausten käsittelyyn liittyen. Esimerkiksi kohdan 14.1 mukaan toimittajalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan ohjelmistopalvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä.

IT2015-uudistuksen yhteydessä julkaistiin myös malli liiketoiminnan eettisiksi periaatteiksi. Tarkoituksena on jakaa mallia IT2015-ehtojen mukana, mutta periaatteita ei ole ajateltu otettavan varsinaiseksi sopimusliitteeksi.

Uudistuneet IT2015-ehdot ovat varsin toimiva pohja monenlaisiin IT-sopimuksiin. Erityisesti tilaajapuolen on kuitenkin hyvä huomioida, että IT2015-ehdot ovat edelleen osin melko toimittajaystävälliset. Esimerkiksi tietojärjestelmätoimituksissa toimittajan viivästyssakkovastuu on enintään 7,5 prosenttia viivästyneen toimituksen osan arvonlisäverottomasta hinnasta (EJT kohta 9.2) ja toimittajan vahingonkorvausvastuu enintään 20 prosenttia toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta hinnasta (YSE 12.2). Edellisen lisäksi on hyvä huomioida, että tiettyjä asioita, kuten palvelutasotavoitteita ja niiden alittamisesta seuraavia hyvityksiä, ei ole määritelty lainkaan IT2015-ehdoissa. Näin ollen erityisesti tilaajan näkökulmasta IT2015-ehdot vaativat useimmiten tapauskohtaisia muutoksia ja täydennyksiä, jotta tilaajan perustellut odotukset otettaisiin sopimuksessa tehokkaasti huomioon.


Laki Jussi Lampinen

Jussi Lampinen
Osakas, asianajaja, varatuomari

Laki tommi harma


Tommi Härmä
Senior Associate, asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Merilampi Oy