Energiakatselmuksen piiriin tulevat kaikki suuret yritykset

Uusi energiatehokkuuslaki on otettu käyttöön 1.1.2015. Laki perustuu EU:n energiatehokkuusdirektiiviin (2012/27/EU).

Direktiivi itsessään on tulkinnanvarainen, minkä vuoksi lainsäädäntö on myöhässä ja eri EU-maissa direktiiviä tullaan tulkitsemaan eri tavoin. EU:n aikataulun mukaan direktiivin toimeenpanon tuli olla kaikilla jäsenmailla tehty 5.6.2014 mennessä. Vain kolme jäsenmaata suoriutui toimeenpanosta määräajassa.
Energiakatselmustoiminta on Suomessa tähän saakka ollut vapaaehtoista. Nyt suurten yritysten energiakatselmoinnista tuli voimaan laki, joka velvoittaa energiakatselmukseen neljän vuoden välein. Suurten yritysten energiakatselmusten vastuutahona toimii Energiavirasto. Pienten ja keskisuurten yritysten energiakatselmointi jää edelleen vapaaehtoiseksi ja niiden katselmointi säilyy Motivalla. Näiden katselmusten tekemiseen saadaan yhä avustusta paikallisilta ELY-keskuksilta.
Yritys luokitellaan suureksi, jos sen palveluksessa on vähintään 250 henkilöä tai sen liikevaihto on 50 miljoonaa euroa ja tase 43 miljoonaa euroa.  Yritys voidaan luokitella suureksi myös yrityksen omistussuhteiden kautta. Tämä tarkoittaa, että pakollisen energiakatselmuksen piiriin tulevat teollisuuden lisäksi myös esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja ylipäätään kaikki suuret yritykset, riippumatta toimialasta. Suuret yritykset eivät saa enää tukea energiakatselmuksiin.
Suurten yritysten katselmustoiminta jakaantuu energiakatselmukseen ja kohdekatselmuksiin. Yrityksen energiakatselmus on laaja analyysi ja se kohdistuu yritykseen kokonaisuudessaan. Siinä selvitetään koko yrityksen tai konsernin energiankulutusprofiili ja tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet.  Kohdekatselmukset vastaavat nykyisiä energiakatselmuksia. Kohdekatselmuskohteen tulee kattaa alue, joka vastaa vähintään kymmentä prosenttia yrityksen energiankäytöstä.
Suuri yritys voi välttää pakolliset energiakatselmukset, jos sillä on käytössä sertifioitu ISO 50001 energianhallintajärjestelmä tai sertifioidun ISO 14001 ympäristöhallintajärjestelmän ja sertifioidun ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän yhdistelmä tai viranomaisen kanssa allekirjoitettu vapaaehtoinen energiatehokkuussopimusjärjestelmä ja sertifioitu ETJ+.
Jos ISO-järjestelmää ei ole otettu käyttöön, tulee ensimmäinen suuren yrityksen energiakatselmus tehdä 5.12.2015 mennessä. Asialla on kiire, jotta katselmusta varten ehditään kerätä tarvittavat tiedot, tehdä tarvittavat mittaukset lämmityskauden ja jäähdytyskauden aikana sekä saada katselmusraportti määräaikaan valmiiksi. Jos katselmusta ei ole tehty määräaikaan mennessä tai siinä on puutteita, energiavirasto voi asettaa yritykselle uhkasakon. Uhkasakkoa asetettaessa asianosaiselle annetaan kohtuullinen määräaika, jonka aikana velvoitteet tulee hoitaa kuntoon, ennen sakon voimaantuloa.

Kolhinen anna-maria keski-opas jarmo


Anna-Maria Kolhinen
Jarmo Keski-Opas        
Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Tampere