Yritysten ääni julkisen sektorin prosesseihin

Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmissa on vuosien mittaan korostunut maankäytön, liikenteen, koulutuksen, osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen.

– Nämä asiat ovat yrityksille tärkeitä vuodesta toiseen, ne ovat peruskilpailukykytekijöitä. Vaikuttamissuunnitelma on syntynyt jäsenyritysten ja 300 valiokunnissa vaikuttavan luottamushenkilön kannanotoista. Sen lisäksi mukana on kansallisen kauppakamariyhteisön vaikuttamisteemoja ja hallitusohjelmatavoitteita, sanoo Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja.
Kauppakamarit tavoittelevat tulevaan hallitusohjelmaan yritysten kasvua tukevia toimia: tavoitteena pitää olla julkisen sektorin koon pienentäminen ja julkisen palvelutuotannon avaaminen yrityksille. Valtionhallintoa on
uudistettava konserniohjauksen suuntaan, valtiontalouden menokehyksiä tiukennettava ja työn verotusta on alennettava. Suomalainen ylisääntely on lopetettava ja EU-lainsäädäntöä pitää soveltaa kansallinen liikkumavara
huomioiden. Energiaomavaraisuutta niin ydinvoimassa kuin biopolttoaineissa on lisättävä. Yritykset pitää ottaa mukaan kehittämään työelämän osaamistarpeita.
Peer Haataja muistuttaa, että vaikuttaminen on pitkä tie, vain hyvin rajattuja ja konkreettisia projekteja saadaan nopeasti aikaiseksi.
– Kauppakamarin vaikuttamista on saada yritysten näkökulmaa sisään poliittisten päättäjien tekemään, yritysten toimintaa koskettavaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Tärkeää on olla mukana tässä prosessissa. Vaikuttamista on myös muotoilla valiokunnissa esitetyistä eri yritysten näkemyksistä yritysten yhteinen näkemys. Lisäksi kauppakamari on mukana monissa yhteistyö- ja ohjausryhmissä, ja seuraa lainsäädännön uudistushankkeita yritysvaikutusten näkökulmasta.
Haataja arvioi, että kauppakamarin jäsenyritysten näkemykset vaikuttavat entistä vahvemmin julkisen sektorin valmistelutyössä ja päätöksenteossa. Tämä on nähty muun muassa INKA-hankkeessa ja maakuntakaavan uudistamisprosessissa.
– Olemme myös saaneet entistä enemmän julkista sektoria mukaan valiokuntiemme työskentelyyn, ja kun viranomaiset järjestävät esimerkiksi työpajoja, yhä useampi yritys osallistuu niihin.

Tampereen kauppakamarin vuoden 2015 edunvalvonnan painopisteet ovat:

1.    Elinkeinopolitiikka Tampereen seutukunnassa
Kauppakamari vaatii asiakaslähtöisyyden korostamista kuntien, erityisesti Tampereen kaupungin palveluprosesseissa. Tavoitteeksi pitää asettaa, että Tampere on asiakaslähtöisyyden ja valinnanvapauden mallikaupunki. Kauppakamari ehdottaa, että yrityksille nimetään kuntiin asiakasvastaavat, jotka huolehtivat kaavoitus-, lupa- ja kehitysasioista yrityskohtaisesti. Pirkanmaan kansainvälinen markkinointi tarvitsee lisäresursseja, toiminnan kohdentamista ja yhteistyön lisäämistä.

2.    Koko Suomen kasvukäytävä – HHT
Tärkeää on, että kun Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhykkeen maankäyttöä ja liikennettä kehitetään, se parantaa yritysten kilpailukykyä.
Pirkanmaan kasvun suunta ja strateginen visio luodaan uudistettavassa maakuntakaavassa. Kaava tulee ehdotusvaiheeseen 2015 ja koskettaa laajasti useita elinkeinoja. Kauppakamari osallistuu valiokuntineen maakuntakaavan valmisteluun.
Kauppakamari tukee valtatien 3 Tampere–Vaasa-yhteysvälin Hämeenkyrön ohitustien investointien aloittamista, ehdottaa seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon suunnittelurahoitusta valtatien 9 Tampere–Orivesi-tiesuunnitelmalle ja Tampereelta etelään suuntautuville lisäraiteille sekä jatkaa AiRRport-hankkeen toteutusta. 

3.    Toimiva, turvallinen ja kaupallinen keskusta
Kauppakamari vaatii, että Tampereen keskustan palvelut ovat saavutettavissa kaikilla liikemuodoilla ja pysäköinti mahdollistaa sujuvan asioimisen. Kun Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekokeilua arvioidaan, yritysvaikutusten pitää olla keskeinen osa arviointia. Kauppakamari antaa lausunnot vuonna 2015 vireille tulevista keskustan strategisesta osayleiskaavasta ja kantakaupungin yleiskaava 2040 -vaihtoehdoista ja osallistuu Tullin, rautatieaseman ja Eteläpuiston kehittämiseen.

4.    Osaavaa työvoimaa tiiviimmällä yhteistyöllä
Osaavan työvoiman saatavuus on yritysten tärkeimpiä kilpailutekijöitä.  Viime vuoden vaikuttamissuunnitelmassa kauppakamari lupasi tehdä osaamistarveselvityksen. Se tehtiin, ja tänä vuonna kauppakamari organisoi jatkotyöskentelyn selvityksessä esiin tulleiden ehdotusten viemiseksi käytäntöön. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa, parantaa opinto-ohjaajien ja opettajien mahdollisuuksia tutustua yrityksiin ja aktivoida harjoittelupaikkojen tarjontaa opiskelijoille sekä vierailuluennoitsijoiden ja oppimisympäristöjen tarjontaa oppilaitoksille.

Vaikuttamissuunnitelma löytyy verkosta Tampereen kauppakamarin sivuilta.

Esa-Halme-Jari-Alanen-Suomen-kasvun-käytävää-Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-kehittämällä-saadaan-vaurautta-aikaan

Suomen kasvun käytävää Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kehittämällä saadaan vaurautta aikaan, korostivat maakuntajohtaja Esa Halme (vasemmalla) ja Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja Jari Alanen Pirkanmaan liiton ja Tampereen kauppakamarin yhteisessä keskustelutilaisuudessa.