Hallituskoulutuksella on positiivinen merkitys pk-yritykselle

Hallitus on yksi osakeyhtiön tärkeimpiä voimavaroja. Ei ole siten yllätys, että syksyllä 2015 tehdyn kyselytutkimuksen perusteella hallituksen kouluttamisella on selkeästi havaittava positiivinen yhteys osakeyhtiön toiminnan kehitykseen.

Hallituksella on keskeinen rooli osakeyhtiön johtamisessa ja lisäksi runsaasti lakisääteisiä tehtäviä. Muodon ja toiminnan suhteen tyyli on kuitenkin vapaa. Osakeyhtiölaki edellyttää vain, että hallitukseen kuuluu jäsen ja varajäsen. Etenkin pienissä yhtiöissä hallitukseen kuuluukin usein vain yrittäjä itse ja varajäsenenä toimii lähin luottohenkilö, kuten yrittäjän puoliso.

Koska hallitus on täsmälleen yhtä osaava kuin siihen kuuluvat jäsenet, kannattaa ymmärrystä jäseniin kohdistuvista vaatimuksista nostaa ja osaamista kehittää vaatimuksia vastaavaksi. Helpoin hallituksen kehittämisaskel on palkata ulkopuolisia jäseniä, jotka edustavat yrityksen toimialaa, kehitysvaihetta tai muuten yritykselle tarpeellista erityisasiantuntemusta.

Hallitus on jäsentensä summa

Uusien henkilövalintojen lisäksi hallitusta voi myös kouluttaa. Hallitustyöhön liittyvällä koulutuksella onkin tutkimuksen mukaan huomattavaa ja monipuolista positiivista merkitystä sekä koulutuksen saaneen omaan työskentelyyn että taustaorganisaationsa hallituksen kehittymiseen.

Syksyllä 2015 tehdyssä kyselytutkimuksessa kerätty 882 vastauksen aineisto osoittaa, että tapaustutkimuksen kohteena ollut Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi kehittää yritysten johtamista hallitusjäsenen henkilökohtaisen kehittymisen kautta, koska hallitustyöskentelyosaamisen vahvistuessa jäsenten hallitustyöskentely tehostuu ja hallituksen rooli sekä merkitys kirkastuvat.

Koulutuksen koetaan kehittävän yrityksen strategiaprosessia. Yrityksen omistajien koetaan olevan entistä tyytyväisempiä hallituksen työskentelyyn kurssin myötä. Myös hallituksen ja toimitusjohtajan vuorovaikutuksessa havaittiin selkeä parannus. Erityisesti koulutus on tehostanut hallitustyöskentelyä lisäämällä hallituksien jäsenten ymmärrystä hyvästä hallintotavasta.

Lisäksi hallitustyön organisointia on kehitetty esimerkiksi kurssilta vietyjen konkreettisten työkalujen avulla ja hallituksen rooli on selkeytynyt esimerkiksi työnjaon sekä toimitusjohtajan tukemisen, sparraamisen ja valvonnan osalta. Hallituksen sisäinen vuorovaikutus on parantunut ja siten myös toiminta hallituksen kokouksissa on kehittynyt kurssin myötä esimerkiksi päätöksen teon ja ajankäytön osalta.

Kaikki hallitukset ovat erilaisia: on aktiivisia ja passiivisia, valtaa omaavia ja vallattomia sekä osaavia ja osaamattomia. Hallitus on jäsentensä summa ja jäsenten erilaiset osaamisalueet ja aikaisempi kokemus hallitustyöskentelystä sekä elinkeinotoiminnasta määrittävät paljon hallituksen toimintaa.

Olennaista on myös jäsenten kyky toimia tehokkaasti yhdessä sekä muiden hallituksen jäsenten että yrityksen johdon kanssa. Tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytyksenä ovat motivoituneet hallituksen jäsenet, joilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn.

Milla Ojala
Kirjoittaja, kandidaatin tutkielman tekijä on Tampereen kauppakamarin palvelupäällikkö.