Uusia kyvykkyyksiä teollisiin palveluihin

Palvelullistuessaan teollisten yritysten kannattaa harkita koko liiketoimintaansa uudella tavalla.


DIMECCin juuri päättynyt Future Industrial Services -tutkimusohjelma (FutIS) keskittyi vahvistamaan teollisuuden palveluliiketoimintaa. Tutkimuksen lähtökohtana oli, että palveluja ei voida nähdä tuotteiden ”täydentäjinä”, vaan palvelullistuessaan teollisten yritysten kannattaa harkita koko liiketoimintaansa uudella tavalla.

Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitos on tutkinut niitä kyvykkyyksiä, joita palveluihin suuntautuva teollisuusyritys tarvitsee palvelullistumisen varhaisissa vaiheissa. Tuloksissa huomio kohdentui neljään kyvykkyyteen:

1. Asiakkaan tulevaisuuteen suuntautuvat tuote-palvelujärjestelmät. Alussa yritykset tekevät pieniä kehitysaskeleita palvelujen lisäämiseksi ja liiketoiminnallistamiseksi esimerkiksi ideoimalla tuotepohjaisia palveluja ja analysoimalla asiakkaan toimintaa. Yritysten on myös rohjettava uudistaa strategiaansa ja palvelukulttuuriaan ja hyödynnettävä teknologiapohjaisia palveluratkaisuja, jotta palveluliiketoiminta vakiintuu ja saadaan kannattavaksi.

2. Asiakassuuntautunut palvelutarjoomien hallinta. Alussa palveluilla voi olla toissijainen rooli liiketoiminnassa ja välillinen ansaintalogiikka (ilmaisuus tai sisältyminen tuotteen hintaan). Yrityksen täytyy ottaa palveluportfolio haltuun: kartoittaa palvelullinen toiminta sekä sen ansaintalogiikat, kohdentuminen asiakassegmentteihin ja sija strategiassa. Palvelujen prosessit on saatava tehokkaiksi ja kannattaviksi. Palvelutoiminnan laajennusmahdollisuuksia kannattaa etsiä sekä uusista palveluista että uusilta markkinoilta.

3. Yhteiskehittely toimitusverkostoissa. Alussa on tavanomaista, että asiakassuhteet rakentuvat tuotetarjooman varaan. Palveluihin suuntautuminen muuttaa asiakassuhteita läheisemmiksi ja vaatii yhteistyötä. Kahden yrityksen väliset suhteetkaan eivät riitä, vaan yhteistyöverkostoon kytkeytyy muita sidosryhmiä toimitusketjussa ja sen ulkopuolella. Kolmen tai useamman osapuolen verkostosuhteet todennäköisesti lisääntyvät ja vaativat kehitystä.

4. Palvelullistumismuutoksen strateginen johtaminen. Eri yritykset toteuttavat palvelullistumisen muutosprosesseja hyvin erilaisin keinoin: reaktiivisesti, strategisesti, suunnitelmallisesti tai jopa vahingossa. Joillekin yrityksille palvelukokeilut ovat havahduttaneet yrityksen strategian kirkastamiseen ja jopa palveluista luopumiseen. Jos palveluille ei saada johdon tukea ja joustavasti toimivaa palvelukulttuuria, palvelullistuminen ei välttämättä edisty.

Teollisuuden kehittyminen palvelujen suuntaan voi viedä vuosia ja vaatii strategisia panostuksia ja osaamismuutoksia. Menossa oleva teollisen internetin murros tuo houkuttavia uusia kehitys- ja tehostamismahdollisuuksia teolliseen palveluliiketoimintaan.

Miia Martinsuo

Kirjoittaja on teollisuustalouden professori Tampereen teknillisessä yliopistossa ja toimi DIMECCin FutIS-ohjelman työpaketin 1 (Service business mindset) johtajana.

FutIS-ohjelman loppuraportti: http://hightech.dimecc.com/results/final-report-futis-future-industrial-services

TTY:n Teollisten operaatioiden johtamisen tutkimusryhmä: http://www.tut.fi/psb