Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja seuraukset niiden vastaisesta menettelystä

Parhaimmillaan turvallinen työympäristö on yksi yrityksen menestyksen takeista.

Työturvallisuus on yksi työnantajan tärkeimmistä lakisääteisistä velvoitteista. Työturvallisuuden takaamisessa keskeistä on työtapaturmien ennaltaehkäisy, joka lähtee riskien ja työympä-ristön arvioinnista. Työnantajan tulee muun muassa selvittää ja arvioida työn vaarat. Myös panostukset työhön perehdyttämiseen ja työnopastukseen ennaltaehkäisevät työtapaturmia tehokkaasti.

Työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyönnillä voi olla ikäviä ja kohtalokkaita seurauksia niin yrityksen kuin yksittäisten työntekijöidenkin kannalta. Työtapaturmat aiheuttavat sekä inhimillistä kärsimystä uhreille ja heidän läheisilleen että aineellisia vahinkoja ja kustannuksia työnantajille. Työnantajien ja työnantajan edustajien tulisikin olla tietoisia työturvallisuusvelvoitteista ja velvoitteiden vastaisen menettelyn seurauksista.

Työturvallisuusvelvoitteiden noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset, joilla on merkittävä rooli työturvallisuusasioiden käsittelyssä ja työturvallisuuden takaamisessa. Vakavan työtapaturman sattuessa työsuojeluviranomainen tutkii tapaturman kiireellisesti. Voidakseen itse toimia asianmukaisesti työnantajan edustajien tulisi tuntea ainakin pääpiirteissään myös työsuojeluviranomaisen toimivaltuudet ja rooli mahdollisessa työrikosprosessissa.

Toimivista työturvallisuuskäytännöistä huolimatta kaikki ei aina mene suunnitellusti ja työtapaturmia tapahtuukin satoja päivittäin. Vahingon sattuessa alkaa tyypillisesti syyllisten etsintä. Vakavimmissa tapauksissa työturvallisuusmääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä seurauksena voi olla myös rikosoikeudellinen vastuu. Työnantajan edustajien tulisikin olla tietoisia myös näistä seurauksista.

Mikäli työtapaturma pääsee asianmukaisista työturvallisuustoimista huolimatta tapahtumaan, työnantajan on tärkeä pystyä jälkikäteen luotettavasti osoittamaan menetelleensä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Työnantajan edustajien tulisi myös osata valmistautua työturvallisuusrikosten esitutkintaan ja käsittelyyn oikeudessa.

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita ja vastuuta työturvallisuudesta, työsuojelun valvontaa sekä työturvallisuusrikoksia ja työturvallisuusrikosoikeudenkäyntejä käsittelevät tarkemmin 17.5.2017 Tampereen kauppakamarin työturvallisuuspäivässä asianajaja, varatuomari Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä sekä lakimies, varatuomari Vesa Ullakonoja Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Timo Jarmas
asianajaja, varatuomari
työoikeuteen erikoistunut osakas
Eversheds Asianajotoimisto Oy