Esimiehet tarvitsevat tukea työturvallisuuden johtamisessa

Työtapaturmat ja poissaolot aiheuttavat turhia kustannuksia.


Turvallisuus on keskeinen arvo monille yrityksille. Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä kilpailutekijä, ja turvallisuus on usein elinehto teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille. Voi olla vaikea päästä edes tarjousvaiheeseen, jos turvallisuustaso ei ole riittävä. Hyviä työntekijöitäkin voi olla vaikea saada. Puutteet turvallisuudessa myös maksavat: tapaturmat ja poissaolot aiheuttavat turhia kustannuksia. Tutkimusten mukaan tuottavuuden paranemisen vaikutus voi olla moninkertainen verrattuna tapaturmakustannussäästöihin, mutta sitä on usein vaikea laskea euroissa.

Esimiehet, erityisesti ylimmät johtajat, ovat yrityksissä avainasemassa turvallisuuden edistämisessä. Parhaimmillaan he toimivat esimerkkeinä ja korostavat turvallisuuden tärkeyttä kaikessa tekemisessä, toimivat itse sovittujen pelisääntöjen mukaan ja puuttuvat lipsumisiin. Esimiehiltä edellytetään turvallisuusosaamista ja sitoutumista turvallisuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samassa yrityksessä voi kuitenkin olla asenteeltaan ja osaamiseltaan hyvin eritasoisia esimiehiä. Lisäksi he ovat usein melko yksin turvallisuustyössään, ja tarvitsevat siihen tukea.

Uusia keinoja turvallisuustyöhön

Tampereen teknillisen yliopiston tuoreessa Turvallisuuden johtajat -tutkimuksessa tutkittiin turvallisuuden johtamista esimiesten osaamisen, johtajuuden ja sitoutumisen näkökulmista yhteistyössä seitsemän yrityksen kanssa. Yritykset toimivat prosessiteollisuudessa, energiantuotannossa ja teollisuuden palveluissa. Niissä oli tehty vuosia töitä turvallisuuden parantamiseksi, mutta kehitettävää nähtiin edelleen esimiesten roolin ja sitoutumisen vahvistamisessa. Tutkimuksen tuloksena tuotettiin keinoja, joiden avulla esimiehiä voidaan tukea heidän turvallisuustehtävässään. Yrityksissä saavutettiin hyviä tuloksia, mikä näkyi pelisääntöjen noudattamisena, ennakoivien toimien lisääntymisenä ja tapaturmien selkeänä vähenemisenä.

Työkalupakki turvallisuuden edistämiseen esimiestyön kautta:

1. Ylimpien johtajien turvallisuustyöpajat: Miten minä voisin edistää turvallisuutta vastuualueellani?

2. Turvallisuusvastuut: esimiesten turvallisuustehtävien määrittely eri organisaatiotasoilla.

3. Perehdyttäminen: turvallisuusvastuiden ja -tehtävien sisällyttäminen esimiesten perehdyttämiseen.

4. Esimies-alaiskeskustelut: turvallisuustehtävien sisällyttäminen keskusteluihin.

5. Turvallisuusosaamisen kehittäminen: esimiesten turvallisuusosaamisen arviointi ja kehittäminen osana muuta osaamisen kehittämistä.

6. Valmennukset: turvallisuusasioiden sisällyttäminen esimiesten koulutukseen.

7. Esimiesfoorumit: tilaisuuksia, joissa esimiehet voivat keskustella toimintatavoista ja hankalista tilanteista sekä etsiä yhdessä ratkaisuja niihin.

8. Turvallisuusjohtamisen arviointi: 360-asteen tai alaisarviointi esimiehen onnistumisesta turvallisuustehtävässään sekä siihen liittyvät kehittämissuunnitelmat.

9. Johtamisperiaatteiden määrittely: Millaista on hyvä turvallisuuden johtaminen meillä?

Keinot on valittava yrityksen tilanteen, turvallisuustason ja tavoitteiden mukaan. Ne kannattaa kytkeä muuhun johtamiseen, jolloin ei tarvita erillisiä turvallisuusaiheisia tilaisuuksia tai koulutuksia.

Sari Tappura

Kirjoittaja on turvallisuusjohtamisen tutkija ja opettaja Tampereen teknillisessä yliopistossa ja valmistelee väitöskirjaansa turvallisuuden johtamisesta esimiestyössä.

Yrityskohtaisista keinoista voi lukea tarkemmin tutkimuksen loppuraportista, joka löytyy osoitteesta http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23681